Rådgivning og netværk om tidlig forebyggende indsats for spæd- og småbørnsfamilier i familiehuse

Social- og Boligstyrelsen tilbyder lokale rådgivningsforløb og mulighed for erfaringsudveksling til kommuner, der vil styrke deres tidlige forebyggende indsats på spæd- og småbørnsområdet, fx i et familiehus.

Kommuner kan ansøge Social- og Boligstyrelsen om rådgivning til at udvikle deres tilbud og indsatser for kommende forældre og småbørnsfamilier i retning mod at være tidligere forebyggende og mere helhedsorienterede.

Rådgivningstilbuddet har både et strategisk og praksisnært sigte med fokus på at styrke sammenhængskraften mellem det almene og specialiserede område.

Formålet er at opnå helhedsorienterede indsatser, så kommende forældre og småbørnsfamilier oplever sammenhæng på tværs af fagområder og sektorer. Kommuner kan derfor gå sammen med samarbejdsparter fra fx region eller civilsamfund om et lokalt tilpasset rådgivningsforløb.

Samtidig kan alle interesserede kommuner og regioner indgå i fælles netværk til vidensdeling og erfaringsudveksling på området.

Der er mulighed for at få rådgivning og/eller indgå i netværk uanset om man får eller søger midler fra ”familiehus-puljen”.

Gevinsten ved at samle tilbud og indsatser på småbørnsområdet i et familiehus eller styrke organiseringen og samarbejdet for at opnå større sammenhæng og kvalitet i indsatsen for familierne er stor. Med et målrettet rådgivningsforløb kan der fx arbejdes med:

  • Hvordan der sikres en let adgang for familier til tilbud og indsatser i familievenlige rammer
  • Hvordan tidlig opsporing af behov for hjælp og støtte kan styrkes og struktureres
  • Hvordan et stærkt tværfagligt og –sektorielt samarbejde samt samarbejde med civilsamfund kan medvirke til en dækkende tilbudsvifte og helhedsorienterede indsatser for børn og familier

I kan få hjælp til at afdække jeres nuværende praksis på området og få skabt en fælles retning og fælles mål for det tværgående småbørnsområde med henblik på at opnå bedre koordinering og helhedsorienteret praksis på tværs af fagområder og sektorer. Som særskilt fokus kan der også søges om rådgivning til etablering af børnebaser eller udvidelse af den sociale døgnvagt.

Rådgivningen begynder med en indgående dialog om, hvordan den bedst tilrettelægges hos jer.

Sideløbende med de lokale rådgivningsforløb er der mulighed for at indgå i regionale netværk – uanset om man modtager rådgivning.

Til netværksmøderne, som afholdes af Social- og Boligstyrelsen og planlægges i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, er der rum for erfaringsudveksling, vidensdeling og uformel sparring kombineret med inspirerende oplæg fra eksperter på området.

Fremtidige arrangementer meldes ud her på siden.

Der er åben for tilmelding til de årlige regionale netværksmøder i Familiehus-initiativet 2024.

Du kan finde flere informationer og tilmelde dig her

Rådgivning- og netværkstilbud er gratis for de deltagende kommuner.  

Rådgivningstilbuddet er målrettet chefer, ledere og nøglemedarbejdere på småbørnsområdet på tværs af de afdelinger og sektorer, der beskæftiger sig med kommende forældre og spæd- og småbørnsfamilier (fx jordemødre/fødesteder, familieambulatorier, sundhedspleje, dagtilbud, tandpleje, børnefysioterapeut og -ergoterapeut, familiebehandlere, PPR og myndighed) samt vigtige samarbejdsparter (fx praktiserende læger, psykiatri, uddannelse og jobcentre og civilsamfundsaktører).

Omfanget af rådgivningen er 1-5 forskelligartede udviklingsaktiviteter inden for ca. et år. Forløbet tilrettelægges efter jeres konkrete ønsker og kan fx indbefatte sparringsmøder, analyser, workshops, udviklingsdage eller lignende.

Henvendelse skal ske på telefon eller via mail for en uforpligtende samtale om behov og ønsker. Vi hjælper jer gerne med at afklare, om rådgivningstilbuddet er relevant for jer.

Som led i den indledende dialog vil I blive bedt om at udfylde et kort ansøgningsskema (word)

Ansøgninger om lokalt rådgivningsforløb behandles løbende og vurderes ud fra match mellem ansøgers ønsker/behov og det faglige ståsted i Social- og Boligstyrelsens rådgivningstilbud efter følgende kriterier.

  • At kommunen, med relevant ledelsesunderskrift, kan bekræfte, at der er afsat de rette ressourcer til deltagelse i rådgivningsforløbet på tværs af det almene og specialiserede spæd- og småbørnsområde.
  • At kommunen forpligter sig til at afsætte ressourcer til kommunens arbejde med at gennemføre rådgivningsforløbet, herunder fx at deltage i udviklingsaktiviteter og gennemføre processer mellem rådgivningsdagene og koordinere aktiviteter med Social- og Boligstyrelsen.
  • At kommunens behov og motivation for at deltage i et rådgivningsforløb er beskrevet.

Social- og Boligstyrelsens behandling vil tage udgangspunkt i en helhedsvurdering i relation til kriterierne.

Modtager Social- og Boligstyrelsen henvendelser fra flere interesserede kommuner, end der er ressourcer til at rådgive, prioriteres de kommuner, som udviser størst motivation og behov.

Social- og Boligstyrelsen behandler løbende indkomne ansøgninger og forsøger så vidt muligt at imødekomme ønskede tidpunkt for opstart.

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent

Kontakt

Gitte Bossi-Andresen
Leder af Opsporing og Tidlig Indsats

Åben for tilmelding til regionale netværksmøder

Der er åben for tilmelding til de årlige regionale netværksmøder i Familiehus-initiativet 2024

Tilmeld dig her