Sårbare småbørnsforældre

At blive forældre kan være en stor omvæltning og medføre forbigående eller længerevarende udfordringer for familielivet. Småbørnsfamilier i sårbare positioner er en bred målgruppe, som dækker over mange forskellige sårbarheder (psykiske, sociale, fysiske m.fl.). Det er vigtigt, at familierne opdages tidligt, så de kan modtage tidlig og helhedsorienteret støtte og vejledning.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer for småbørnsfamilier i sårbare positioner 

Studier peger på, at det særligt er risikofaktorer knyttet til forældrene og familielivet, som gør sig gældende hos børn i sårbare positioner med behov for tidlig indsats. 

Det sociale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) har løbende forsket i tidlige indsatser rettet mod sårbare og udsatte børn i alderen 0-3 år. Her peges på en række risikofaktorer, som kan være særligt skadelige for børns udvikling, heriblandt:

  • Forældre med misbrug
  • Psykisk eller fysisk sygdom hos forældrene
  • Vold i hjemmet
  • Tidligt forældreskab
  • Forældre med lav indkomst eller uden beskæftigelse

Forskningsresultater viser, at en række faktorer kan fungere som beskyttelsesfaktorer for børn af sårbare småbørnsforældre, heriblandt: 

  • Opvækst i en kernefamilie med begge forældre
  • Økonomiske, kulturelle og sociale relationer i familien
  • Samhørighedsoplevelser med omsorgspersoner

Da en stor del af beskyttelsesfaktorerne er relateret til familiens ressourcer, kan tidlige indsatser med fokus på netop forældrekompetencer være med til at styrke disse beskyttelsesfaktorer. 

Aktører i arbejdet med småbørnsfamilier i sårbare positioner

En rettidig indsats til småbørnsfamilier og kommende forældre i sårbare positioner er helt centralt for at forebygge ydereligere negativ udvikling.

Kommuner og regioner skal derfor kunne tilbyde dette, og det indebærer, at relevante områder samarbejder på tværs og involveres i indsatsen. Det kan dreje sig om samarbejde mellem jordemoder, myndighedsafdelinger, psykiatri, sundhedspleje, dagtilbud m.fl.

Småbørnsfamilier og kommende forældre i sårbare positioner har forskellige problemstillinger, der varierer fra enkeltstående kriser i en familie, over de mere specialiserede problemstillinger til sammenhængende problemstillinger. Det er derfor også forskelligt, hvilken form for indsats de kommende forældre og familierne har behov for.

Et helhedsorienteret løft af småbørnsområdet, er blandt andet karakteriseret ved en tidlig og koordineret indsats. Det vi sige, at forskellige fagområder samarbejder og tager højde for sammenhænge og påvirkninger i familien. Det tidlige samarbejde mellem forskellige fagområder betyder, at der er mulighed for at understøtte og styrke forældrenes ressourcer og kompetencer til at opbygge en tryg tilknytning og relation til deres barn.