Ansøgningspulje til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatser til borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og som kan profitere af gruppeindsatser med henblik på at skabe ny viden om virksomme gruppebostøtteindsatser.

Ansøgningsfrist

27. oktober kl. 12:00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatser til borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og som kan profitere af gruppeindsatser med henblik på at skabe ny viden om virksomme gruppebostøtteindsatser. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. Kommuner kan søge alene eller i et samarbejde med kommunale, regionale eller private tilbud eller med frivillige aktører. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder, og som vurderes at kunne profitere af gruppebostøtteindsatser. Målgruppen skal være inden for målgruppen for Servicelovens § 85 og modtage socialpædagogisk bistand (bostøtte).

Gruppebostøtteindsatserne kan eksempelvis være for borgere med misbrugsproblemer, borgere med psykiske
vanskeligheder eller borgere med hjerneskade, der er under rehabilitering. 

Projektperiode

Projektperioden er fra den 1. december 2017 til 31. december 2020. 

Hvad kan der søges støtte til?

De ansøgende kommuner kan med ansøgningspuljen søge om midler forbundet med videreudvikling af gruppebostøtteindsatserne, pilottestning, beskrivelse og dokumentation og formidling af forløbene. 

Midler til fordeling

14,9 mio. kr. 

Finanslovskonto

§ 15.75.06.10. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen. 

Tekniske spørgsmål

Hvis der opstår it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et skærmbillede af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser, som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning.

Senest opdateret 10-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Frederik Hyllested
frhy