Ansøgningspuljen til bedre fysiske rammer

Formålet med ansøgningspuljen er at forbedre, opgradere eller ombygge eksisterende indvendige lokaler og eventuelt udendørs opholdsarealer, hvor udsatte børn og voksne bor eller opholder sig.

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 22. oktober 2020 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at forbedre, opgradere eller ombygge eksisterende indvendige lokaler og eventuelt udendørs opholdsarealer, hvor udsatte borgere tager ophold i kortere eller længere tid.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til private eller frivillige organisationer, der driver opholdssteder, døgninstitutioner, natcafeer, herberger, hvor udsatte borgere bliver anbragt eller tager ophold. Både enkeltstående tilbud og hovedorganisationer, som søger på vegne af deres tilbud, er omfattet af ansøgerkredsen.

Ansøger skal være en nonprofit-organisation.

Kommunale og andre offentligt drevne forsorgshjem og herberger (servicelovens § 110), kommunale og andre offentligt drevne botilbud, der tilbyder midlertidigt eller længerevarende ophold til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens §§ 107 og 108) samt kommunale og andre offentligt drevne kvindekrisecentre (servicelovens § 109) ikke er en del af ansøgerkredsen.

Dagværesteder er ikke omfattet af ansøgerkredsen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte borgere, der opholder sig på herberger, forsorgshjem, natcafeer, døgninstitutioner eller socialpædagogiske opholdssteder mv.

Målgruppen omfatter også udsatte børn og unge under 18 år.

Projektperiode

1. januar 2021 til 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Midler fra ansøgningspuljen skal anvendes til at forbedre, opgradere eller ombygge eksisterende indvendige lokaler og eventuelt udendørs opholdsarealer, hvor udsatte borgere tager ophold i kortere eller længere tid.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 8,6 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.71.08.20.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis du ikke er tilskudsansvarlig, skal du udfylde en fuldmagt og indsende den med ansøgningen. 

Gå til fuldmagt

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du i word først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 12-04-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Bjarke Kampp Hansen
bjkh@sbst.dk