Ansøgningspuljen til styrkelse af ambulante forløb til voldsudsatte voksne

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at styrke den ambulante indsats til voldsudsatte voksne.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud for 2023 her

Ansøgningsfrist

8. september 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at styrke den ambulante indsats til voldsudsatte voksne.

Puljen skal sikre, at flere voldsudsatte får den hjælp og støtte de har behov for.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Specialiserede aktører inden for vold i nære relationer, der har eksisterende indsatser til målgruppen i form af ambulante forløb.

Målgruppe

 Ansøgningspuljens målgruppe er personer fra 18 år og opefter, der er udsat for vold i nære relationer, og eventuelt deres pårørende.

 Projektets målgruppe kan være rettet mod kvinder, mænd eller begge køn.

Projektperiode

1. december 2023 til 31. december 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan bl.a. søges om tilskud til dækning af udgifter til aktiviteter og rådgivningsforløb, der er målrettet målgruppen.

Derudover løn til medarbejdere, der deltager i projektet, udgifter til relevant opkvalificering, fx certificering i risikovurderingsværktøjer, af lønnede medarbejdere samt frivillige, som indgår i projektet, udgifter til at videreudvikle eksisterende indsatser, udgifter til at udbrede eksisterende indsatser, samt andre relevante udgifter til projektets gennemførelse. 

Midler til fordeling

11,0 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.40.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet ultimo oktober / primo november 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 16. august 2023.

 Materiale fra informationsmødet kan ses under "Materiale 2023".

Senest opdateret 27-11-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Dorthe Skov
Specialkonsulent
dos@sbst.dk