Ansøgningspulje til omsorgspladser for borgere i hjemløshed

Formålet med ansøgningspuljen er at yde tilskud til etablering af omsorgspladser til borgere i hjemløshed.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud for 2023 her

Ansøgningsfrist

Onsdag den 22. november 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål at yde tilskud til etablering af omsorgspladser til borgere i hjemløshed.

En omsorgsplads er et tilbud om et kortvarigt ophold (14 dage) umiddelbart efter udskrivelse fra hospital (somatisk eller psykiatrisk), hvor de fysiske rammer og det tilknyttede personale kan sikre tilstrækkelig ro, hvile og mulighed for borgerens restitution. På omsorgspladserne tilbydes der opfølgende sygepleje og social støtte efter indlæggelse for somatisk eller psykisk sygdom med henblik på at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed og restitution samt understøtte den enkelte borgers recovery-proces. Omsorgspladserne har tilknyttet socialfagligt og autoriseret sundhedsfagligt personale samt evt. frivillige, og drives af en ngo i samarbejde med en region.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

NGO’er (dvs. frivillige organisationer)

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere i hjemløshed, som har brug for samtidig sundhedsfaglig- og socialfaglig støtte i en kortere periode umiddelbart efter hospitalsindlæggelsen.

Projektperiode

1. februar 2024 til 31. december 2025

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til etablering af omsorgspladser, enten tilskud til udvidelse af eksisterende omsorgscentre eller til etablering af pladser på nye omsorgscentre.
Tilskuddet kan dermed anvendes til at dække etableringsomkostninger og drift.

Midler til fordeling

13,0 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.75.28.60.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i medio december 2023

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et gratis virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 31. oktober 2023.

Materialet fra informationsmødet findes under "Materiale 2023" 

Senest opdateret 15-12-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Sten Barsøe
sbar@sbst.dk