Ansøgningspuljen om et godt ældreliv for socialt udsatte gennem tilpasning af Samarbejdsmodellen

Ansøgningspuljen er til kommuner, der ønsker at indgå i et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen om at styrke koordinering af den samlede indsats for ældre socialt udsatte borgere med komplekse problemer og støttebehov.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

NY ansøgningsfrist den 14. september 2021 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at styrke koordinering af den samlede indsats for ældre socialt udsatte (typisk fra 50 års alderen) med komplekse problemer, der har behov for en række former for støtte, fx somatisk og personlig pleje, omsorg fra kommune og civilsamfund, behandling af kommune og region.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er kommuner. 

Målgruppe

Målgruppen er socialt udsatte ældre med komplekse problemer. At være ældre betyder i denne sammenhæng, at man oplever alderssvækkelse, hvilken for denne udsatte målgruppe typisk vil optræde fra 50-årsalderen. 

Projektperiode

Projektperioden er den 1. oktober 2021 til den 31. december 2024. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til udgifter forbundet med deltagelse i tilpasning og afprøvning af Samarbejdsmodellen og evaluering. Der kan bl.a. søges om tilskud til lønudgifter til projektleder og frikøb af medarbejdere og ledere i kommunen, samt til aktiviteter relateret til tilpasning og pilotafprøvning af modellen, herunder deltagelse i workshop, kompetenceudvikling og evalueringsaktiviteter.  

Tilskudsberettigede udgiftsposter fremgår af bekendtgørelse og vejledning.  

Midler til fordeling

10 mio. kr. til fordeling til tre til fem kommuner. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.06.24. 

Tidshorisont

Det forventes, at ansøger får svar ultimo september 2021. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i Excel-skemaet.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. 

Senest opdateret 01-06-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo
chos@sbst.dk