Ansøgningspuljen til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet (Borgeren i centrum)

Ansøgningspuljens formål er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden og samarbejdet med borgerne på såvel strategisk niveau som i den konkrete sagsbehandling gennem udvikling og afprøvning af en tilpasset Sverigesmodel. Modellen skal styrke tillid, samarbejde og inddragelse, og projektet skal undersøge hensigtsmæssige måder at arbejde med modellens elementer på.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 10. oktober 2022 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden og samarbejdet med borgerne på såvel strategisk niveau som i den konkrete sagsbehandling gennem udvikling og afprøvning af en tilpasset Sverigesmodel. Modellen skal styrke tillid, samarbejde og inddragelse, og projektet skal undersøge hensigtsmæssige måder at arbejde med modellens elementer på.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er voksne med fysiske og/eller intellektuelle og kognitive funktions-nedsættelser, som modtager eller ansøger om at modtage ydelser efter Lov om Social Service. 

Projektperiode

Midlerne anvendes i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2025. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til dækning af omkostninger forbundet med at bistå med udvikling og implementering af modellen. 

Midler til fordeling

12,6 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.64.20.10

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar primo december 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. 

Senest opdateret 18-08-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Bjarke Kampp Hansen