Ansøgningspuljen til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er)

Ansøgningspuljens formål er, at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner og/eller opholdssteder.

Ansøgningsfrist

9. oktober 2018 kl. 12.00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er, at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Plejerfamilier med mindre behandlingskrævende børn anbragt kan også deltage i projektet. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der etablerer et samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er) på børne- og ungeområdet. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er plejefamilier med mere behandlingskrævende børn anbragt. Plejefamilier med anbragte børn, der er mindre behandlingskrævende, kan også indgå i målgruppen. Det er dog et krav, at der skal indgå plejefamilier med mere behandlingskrævende børn i de enkelte projekter. 

Projektperiode

1. januar 2019 til 31. december 2021. 

Hvad kan der søges støtte til?

Kommunen kan søge midler til de ekstraudgifter, der forventeligt vil være i forbindelse med etableringen af et samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er) (en samarbejdsmodel). Der kan søges støtte til lønudgifter til projektleder og medarbejdere, aktiviteter i relation til udvikling af modeller samt udvikling af nye tilbud fx rådgivningstilbud, akuttelefon, materialer mv. Ved siden af puljemidlerne vil kommunen modtage konsulentstøtte til at udvikle, modne og evaluere den valgte samarbejdsmodel. 

Midler til fordeling

14,5 mio. kr. 

Finanslovskonto

§ 15.75.15.70. 

OBS budget

Bemærk, at der ved ansøgning skal indsendes et vejledende budget for projektet. Da budgettet er vejledende, skal udgifterne ikke fordeles på måneder. Det er alene det samlede beløb for hele projektperioden, der skal angives. Udgifterne skal fortsat specificeres ud på de konkrete aktiviteter/poster i projektet. Kommuner, som modtager støtte fra ansøgningspuljen, skal eftersende et revideret budget, som er fordelt månedsvis, når samarbejdsmodellen er kvalificeret i samarbejde med den eksterne leverandør.
 
Fremgangsmåde: Budgetskema 1, som ligger på puljens side på Tilskudsportalen, skal udfyldes og vedhæftes ved indsendelse af ansøgningen. Når ansøgningen skal indsendes, skal ansøger desuden angive det samlede ansøgte beløb i det elektroniske budgetskema (budgetskema 2). Det samlede beløb indtastes i projektets første måned. Beløbet, som er angivet i det elektroniske budgetskema (budgetskema 2), skal være i overensstemmelse med beløbet, som er angivet i det vedhæftede budgetskema (budgetskema 1).
 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål

Hvis der opstår it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et skærmbillede af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser, som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Camilla Bæth Dehn