Tværgående Analyse, Monitorering og Evaluering

Kontoret arbejder med analyser, monitorering og evalueringer på det sociale område og med sociale investeringer.

Kontoret arbejder blandt andet med analyser og monitorering af det sociale område og med evalueringer af sociale indsatser. Kontoret skal bidrage til at skabe målbare forandringer på det sociale område ved at understøtte en data- og analysedrevet prioritering, styring og politikudvikling på området og ved at styrke praksis og ledelse bredt på det sociale område.

Strategi for Udvikling af den Sociale Indsats (SUSI) er forankret i kontoret. Strategien sætter rammerne for det systematiske og målrettede arbejde med at udvikle virksomme sociale indsatser, herunder i regi af Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP), der skal understøtte en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik, bl.a. gennem modning, afprøvning og udbredelse af virksomme indsatser.

Arbejdet med Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er også forankret i kontoret, som varetager opgaverne vedrørende drift og udvikling af modellen. SØM kan blandt andet styrke det politiske beslutningsgrundlag lokalt i kommunerne, når der skal træffes beslutninger om omlægning af eller investeringer i sociale indsatser.

Kontoret vidensunderstøtter også styrelsens arbejde generelt, herunder gennem udvikling og drift af BI-løsninger og videreudvikling af det metodiske grundlag for analyser og evalueringer. Kontoret skal således understøtte styrelsens varetagelse af myndigheds- og lovbundne opgaver datamæssigt og analytisk samt bidrage til at identificere, hvor behovet for at kvalificere den sociale indsats og potentialet for sociale investeringer er størst.

Kontorets opgaver

Vi producerer og formidler viden om målgrupper, indsatser og økonomi gennem:

  • Analyser af målgrupper og indsatser på socialområdet, herunder analyser af drivkræfter og barrierer for forandringer på det sociale område
  • Databaseret monitorering af udviklingen på socialområdet samt formidling af data gennem drift og udvikling af BI-løsninger
  • Evalueringer af sociale indsatser, bl.a. i regi af Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP)
  • Økonomiske vurderinger af sociale indsatser, herunder omkostningsvurderinger og beregninger af økonomiske potentialer ved sociale indsatser i regi af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
  • Videreudvikling af styrelsens vidensproduktion, anvendelse af data og analyse- og evalueringsmetoder
  • Rådgivning af kommuner, regioner, sociale tilbud, civilsamfundsorganisationer og fonde m.fl. om anvendelse af data og analyse- og evalueringsmetoder på det sociale område og om sociale investeringer

Kontorets arbejde retter sig både mod borgere, sagsbehandlere, medarbejdere og ledere i kommuner, regioner og på sociale tilbud samt politikkere og civilsamfundet og finder sted i et tæt samarbejde med praktikere og ledere på det sociale område.

Bemanding

Kontoret har to kontorchefer, én souschef, 3 faglige ledere og ca. 45 medarbejdere.

Kontakt

Andreas Klein Eriksen
Kontorchef

Kontakt

Steen Bielefeldt Pedersen
Kontorchef