Udmelding for 2024

Social- og Boligstyrelsen har den 9. februar 2024 udmeldt den statslige ramme til landsbyfornyelse til kommunerne.

Formålet med landsbyfornyelse er at sætte gang i udviklingen af landsbyer og gøre dem mere attraktive at bo og investere i både for nuværende beboere og for tilflyttere.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse er i 2024 på 98,0 mio. kr. Hertil kommer ikke-forbrugte midler fra tidligere år.

Midlerne er efter ansøgning uddelt til 53 af de 56 ansøgningsberettigede kommuner, der er omfattet af bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen. Heri indgår blandt andet antal boliger, som er beliggende i byer med under 4.000 indbyggere og åbent land, og som i en længere periode har været uden CPR-tilmelding. Endvidere indgår beregnet behov for istandsættelse af ejer- og andelsboliger samt private udlejningsboliger i byer med under 4.000 indbyggere og åbent land og et skønnet behov for nedrivning af udtjente erhvervsbygninger. I beregningen indgår endelig faktorer for indkomstniveau, negativ befolkningsudvikling og afstand til større byer.

Kommunerne kan anvende midlerne fra rammen til bygningsfornyelse, områdefornyelse, kondemnering, undersøgelser af sundheds- og brandfarlige forhold samt genhusning i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Statens refusion af kommunernes udgifter til landsbyfornyelse udgør 60 pct.

Læs mere i udmeldingen af den statslige udgiftsramme for landsbyfornyelse for 2024

Hent oversigten over tildelte midler 2024