Udmelding for 2023

Social- og Boligstyrelsen har den 21. juni 2023 udmeldt den statslige ramme til landsbyfornyelse til kommunerne.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse er i 2023 på 98,0 mio. kr. Hertil kommer ikke-forbrugte midler fra tidligere år.

Midlerne er uddelt til de 54 af de 56 ansøgningsberettigede kommuner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Kommunerne kan anvende midlerne fra rammen til bygningsfornyelse, områdefornyelse, kondemnering, undersøgelser af sundheds- og brandfarlige forhold samt genhusning i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen. Statens refusion af kommunernes udgifter til landsbyfornyelse udgør 60 pct.

Formålet med landsbyfornyelse er at sætte gang i udviklingen af landsbyer og gøre dem mere attraktive at bo og investere i både for nuværende beboere og for tilflyttere.

Læs mere i udmeldingen af den statslige udgiftsramme for landsbyfornyelse for 2023

Hent oversigten over tildelte midler 2023