Rådgivning om adoption uden samtykke

VISO tilbyder kommuner gratis vejledende rådgivning om adoption uden samtykke. Læs om VISOs rådgivningstilbud på fanerne herunder.

Ønsker du en indledende snak med en VISO-konsulent om en potentiel sag, eller har du generelle spørgsmål, kan du kontakte VISO på tlf. 72 42 40 00. 

Er du rådgiver i en sag, hvor adoption uden samtykke kan være relevant?

Læs Social- og Boligstyrelsens vejlednings- og inspirationsmateriale her

En opdateret vejledning, der følger i tråd med barnets lov, udkommer i første kvartal 2024.

Har I en konkret sag hos jer om adoption uden samtykke? Overvejer I f.eks., om adoption er den rette indsats for et barn? Er I ved at indsamle dokumentation, forberede de psykologfaglige undersøgelser eller skrive indstillingen? Er I ved at planlægge udslusning af et barn fra sin plejefamilie til de kommende adoptanter? VISO tilbyder rådgivningsforløb i hele sagsprocessen, udslusningen og indtil barnet er flyttet ind i sin adoptivfamilie. I kan få rådgivning fra socialfaglige VISO-konsulenter og psykologfaglige VISO-specialister.

Ønsker I et rådgivningsforløb, skal I indsende en henvendelse. Inden da skal I indhente eller have forsøgt at indhente samtykke fra de biologiske forældre. I skal være myndighedsrådgivere for at sende henvendelsen. Andre fagpersoner kan deltage i rådgivningsmøderne, hvis det er relevant i jeres sagsarbejde og i sagens oplysning. Det kan f.eks. være koordinatorer, psykologer, familieplejekonsulenter, interne jurister og familiebehandlere.

Send henvendelsen via VISOs digitale henvendelsesskema

I bliver efterfølgende kontaktet af en VISO-konsulent for at planlægge rådgivningsforløbet, der tilrettelægges ud fra jeres behov. Typisk holdes det første møde inden for 30 dage. 

VISO forholder sig ikke til, om der er grundlag for adoption uden samtykke, eller om I bør indstille sagen, men vi styrker jeres mulighed for at foretage faglige vurderinger i sagen og håndtere de næste sagsskridt.

På VISOs temadag får jeres kommune oplæg om juridiske, socialfaglige og psykologfaglige perspektiver på adoption uden samtykke fra socialfaglige VISO-konsulenter og psykologfaglige VISO-specialister. I får viden om lovgivningen, sagsbehandling og sagsgange, afdækning af forældreevne og prognosevurdering samt afdækning af tilknytning. I gruppearbejde vil I drøfte forskellige dilemmaer med fokus på jeres praksis.

Temadagen varer en arbejdsdag og planlægges sammen med en VISO-konsulent.

Temadagen er bl.a. relevant for kommunens rådgivere, familieplejekonsulenter, ledelse, konsulenter og fagspecialister, interne jurister, interne psykologer, udførerled såsom familiebehandlere og børn og unge-udvalgsmedlemmer.

Regler i barnets lov om kommunernes mulighed for at søge rådgivning ved VISO

Barnets lov styrker kommunernes muligheder for at søge rådgivning. Reglerne er beskrevet i § 71 i barnets lov, og fra 1. januar 2024 gælder, at:

  • Kommunen skal have øget opmærksomhed på muligheden for at få rådgivning i alle sager, hvor det overvejes at indstille til adoption uden samtykke. 
  • Kommunen er forpligtet til at benytte sig af rådgivning fra VISO i sager efter § 9, stk. 3 i adoptionsloven.  Det er i de sager, hvor det kan sandsynliggøres, at et barns forældre er varigt uden forældreevne og derfor ikke er i stand til at varetage omsorgen for barnet.
  • VISO har mulighed for at pålægge kommuner generel rådgivning om adoption uden samtykke i form af temadage, hvis kommunen ikke tidligere har modtaget rådgivning fra VISO om konkrete sager eller som temadage.

Barnets lov medfører også nogle ændringer på området adoption uden samtykke.

Læs mere herom i kapitel 8 i Håndbog om barnets lov

Relevante retningslinjer og principmeddelelser

Social- og Boligstyrelsen har udgivet vejledende retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af de psykologfaglige undersøgelser:

Læs retningslinjerne for forældrekompetenceundersøgelser, der udarbejdes i sager efter § 9, stk. 3

Læs retningslinjerne for tilknytningsundersøgelser, der udarbejdes i sager efter § 9, stk. 4

Ankestyrelsen har udgivet tre principmeddelelser, der er gode inspirationskilder, hvis du arbejder med en sag om adoption uden samtykke: 

  • I principafgørelse 93-17 præciserer Ankestyrelsen, hvordan de har behandlet syv sager om adoption uden samtykke. De præsenterer, hvad de lagde vægt på i behandlingen af sagerne.
  • I principmeddelelse 16-22 fastslår Ankestyrelsen, at alle dele af en forældrekompetenceundersøgelse skal foretages af en autoriseret psykolog. 
  • I principmeddelelse 30-22 beskriver Ankestyrelsen, hvordan de har behandlet fire § 9, stk. 3 sager, hvor forældrene er førstegangsforældre. Der er bl.a. lagt vægt på forældrenes funktionsniveau, og om forældrene har fået tilstrækkelig og relevant støtte til at udvikle forældreevnen.

Find principmeddelelserne på Ankestyrelsens hjemmeside.

Kontakt (faglige spørgsmål)

Tlf.: 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30

Kontakt (projektrelaterede spørgsmål)

Anna-Kathrine Bendtsen
Projektleder