Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetence-undersøgelser (2. udgave)

2024

Retningslinjerne er et fagligt redskab, der beskriver lovmæssige krav, faglige anbefalinger og god praksis i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser.

Denne udgivelse af retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser erstatter retningslinjerne, som blev udgivet af Socialstyrelsen i 2021. Retningslinjerne er opdateret på baggrund af ikrafttrædelse af barnets lov pr. 1.1.2024. Der er alene tale om justeringer som følge af ny lovgivning.

Formål med retningslinjerne

Retningslinjerne har til formål at tydeliggøre, hvad der kendetegner forældrekompetenceundersøgelser af høj kvalitet, samt bidrage til en ensartet og systematisk praksis på området. Derudover skal retningslinjerne understøtte både samarbejdet mellem kommuner og psykologer og inddragelse af de børn, unge og forældre, som indgår i undersøgelsen. Retningslinjerne skal endvidere være med til at sikre, at barnet er i centrum og udgør omdrejningspunktet for forældrekompetenceundersøgelsen.

Hvad er en forældrekompetenceundersøgelse?

En forældrekompetenceundersøgelse er en psykologisk undersøgelse af et barn og barnets forældre med henblik på at afdække både det enkelte barns behov og forældrenes kompetencer til at imødekomme behovet. Der kan være flere konkrete årsager til, at en forældrekompetenceundersøgelse iværksættes, eksempelvis når kommunen skal træffe valg af foranstaltning over for et barn efter barnets lov, når kommunen er i tvivl om anbringelsesgrundlaget i en sag, eller når kommunen skal træffe afgørelse om samvær. Forældrekompetenceundersøgelser skal altid udføres af en autoriseret psykolog.

Hvordan læser man retningslinjerne?

Retningslinjerne er faglige, vejledende retningslinjer, der kan læses i deres fulde længde eller anvendes som opslagsværk. De beskriver blandt andet, hvad en forældrekompetenceundersøgelse er, hvornår den kan være relevant at iværksætte, hvordan der arbejders med opgavebeskrivelsen, samt hvordan den gode undersøgelse bygges op, gennemføres og anvendes. Der er i retningslinjerne et gennemgående fokus på at præsentere lovgivning, Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til god kvalitet og inspiration til praksis.

Retningslinjerne som udkom første gang i 2021 blev udarbejdelse i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra: Ankestyrelsen, Børne- og Kulturchefforeningen, Dansk Psykolog Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeriet.

Målgruppe

Målgruppen for retningslinjerne er kommunale ledere og børne- og ungerådgivere på myndighedsområdet samt autoriserede psykologer, der gennemfører forældrekompetenceundersøgelser. Kendskab til retningslinjerne vil også være relevant for kommunale børn og unge-udvalg, advokater, dommere og børnesagkyndige ved domstolene. De kan også være relevante at kende til for de børn, unge og forældre, hvor det er aktuelt at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse.

Hent publikationen her