Rådgivning til myndigheder

Her kan du læse om de forskellige typer rådgivning, som VISO tilbyder til myndigheder.

Du kan altid ringe til VISO på tlf. 72 42 40 00, hvis du ønsker indledende telefonrådgivning eller er i tvivl om, hvilken type rådgivning, der er relevant for dig. Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9 - 11.30.

Som kommunal myndighed kan I søge rådgivning hos VISO om problemstillinger inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Vi tilbyder både telefonrådgivning, rådgivning i enkeltsager, rådgivning om problemstillinger vedrørende flere borgere og om kvalitet i sagsbehandlingen. De fleste rådgivningsforløb foregår på jeres arbejdsplads eller online, og forløbet kan omfatte de fagpersoner, der er relevante for sagen.

Alle typer rådgivning forudsætter, at den lokale ledelse orienteres om henvendelsen og er involveret i forløbet. I alle rådgivningsforløb inddrages barnet, den unge eller den voksne som udgangspunkt. Der skal afsættes de fornødne ressourcer hos de relevante medarbejdere til at arbejde med forløbet og eventuelle anbefalinger fra VISO.

Formålet med telefonrådgivningen er at give jer værktøjer til selv at arbejde videre med en konkret problemstilling omkring et barn, en ung eller voksen. Over en til to rådgivningssamtaler kan I sparre med vores VISO-konsulent eller VISO-specialist om forskellige aspekter af problemstillingen og mulige veje frem.

I denne type rådgivning er barnet, den unge eller den voksne anonym, og rådgivningen kan derfor ikke indgå i borgerens sags- eller journaloplysninger. VISO giver ikke anbefalinger og rådgiver ikke om lovgivning i den udvidede telefonrådgivning.

Kontakt os på tlf. 72 42 40 00 mandag, tirsdag, torsdag eller fredag kl. 9 - 11.30 for at drøfte mulighederne for udvidet telefonrådgivning.

Formålet med rådgivningen er at styrke jeres faglige handlemuligheder med udgangspunkt i en kompleks problemstilling om et barn, en ung eller voksen. Sammen aftaler vi det antal rådgivningssessioner, der er relevant for jer. I sessionerne belyser vi problemstillingen og giver jer ny viden og værktøjer om fx indsatser, metoder, arbejdsprocesser, koordinering eller samarbejde. Barnet, den unge eller den voksne og dennes pårørende inddrages som udgangspunkt i rådgivningen. Observationer kan være en del af denne rådgivning, og forløbet kan indbefatte bistand til jeres udredning eller en supplerende udredning fra VISO-specialisten, hvis der ikke er tilstrækkeligt grundlag at rådgive ud fra. Udredningen er i så fald målrettet den problemstilling, som I har henvendt jer om. Som afslutning på forløbet får I en rapport med de anbefalinger, vi sammen er nået frem til om, hvordan I kan arbejde videre med problemstillingen.

VISO kan efter afslutning af denne type rådgivningsforløb tilbyde at følge sagen i op til seks måneder. Her kan vi understøtte jeres videre arbejde med at forankre anbefalingerne fra VISO-forløbet, så læring fra forløbet kommer barnet, den unge eller voksne til gavn fremadrettet. Hvorvidt det giver mening at fortsætte samarbejdet efter rådgivningsforløbets afslutning vil bero på en konkret vurdering af det enkelte forløb.  

Denne type rådgivning kan kombineres med et mini-rådgivningsforløb vedr. flere borgere. Her tilbyder vi at formidle problemstillinger og viden fra enkeltsagsforløbet til en større medarbejdergruppe, med henblik på at viden på målgruppeniveau bredes ud og anvendes i flere sammenhænge.

Formålet med rådgivningen er at styrke jeres faglige handlemuligheder med udgangspunkt i en konkret og afgrænset problemstilling om et barn, en ung eller voksen. I op til tre rådgivningssessioner belyser vi problemstillingen og drøfter mulige metoder og værktøjer. Det er muligt at aftale en enkelt observation som grundlag for rådgivningen. 

Rådgivningen afsluttes med en kort rapport, der beskriver temaerne for rådgivningen og eventuelt eksempler på konkrete redskaber. Der gives ikke anbefalinger, og udredning er ikke en del af denne rådgivningstype.

Formålet med forløbet er at give en gruppe fagpersoner ny viden om en bestemt målgruppe og en afgrænset målgruppeproblematik. Rådgivningsforløbet skal tage udgangspunkt i en konkret, lokal udfordring. Forløbet kan strække sig over tre til fem rådgivningssessioner, som kan bestå af temadage, rådgivningsmøder, workshops mv. Der er mulighed for at foretage observationer og afdækninger som del af rådgivningsforløbet, og implementering af viden kan indgå som del af rådgivningen. Som afslutning på forløbet får I en rapport med de anbefalinger, vi sammen er nået frem til om, hvordan I kan arbejde videre med problematikken.

Læs flyer om rådgivning om problemstillinger vedr. flere borgere

Formålet med forløbet er at give en gruppe fagpersoner ny viden om en bestemt målgruppe og en afgrænset målgruppeproblematik. I op til tre rådgivningssessioner drøfter vi metoder, redskaber og tilbud, der er relevante for målgruppen og problemstillingen. Denne type rådgivningsforløb kan også indgå som supplement til rådgivning om en enkeltsag, hvis problemstillingen i enkeltsagen fx viser sig at være mere generel.

Den problemstilling, I henvender jer med, skal være afgrænset og konkret. Undervejs eller sidst i forløbet får I tilsendt slides og materialer fra rådgivningsgangene.

Formålet med denne rådgivning er at styrke kvaliteten i kommunens sagsbehandling i svære og komplekse sager, fx sager med højkonflikt, samarbejdsvanskeligheder, komplekse problemstillinger, langvarige forløb og andet.

Rådgivningen tager udgangspunkt i en sagsanalyse af en eller flere sager, hvor der fokuseres på de fire pejlemærker for god sagsbehandling: Inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning. Sagsanalysen foretages af en af VISO’s fagkonsulenter, som overleverer sine anbefalinger til kommunen. Herefter tilbyder VISO en til tre rådgivningssessioner med udgangspunkt i en eller flere af anbefalingerne og i kommunens ønsker. 

Læs flyer om rådgivning om sagsbehandling

Formålet med rådgivningen er at styrke kvaliteten i kommunens sagsbehandling i svære og komplekse sager, fx sager med højkonflikt, samarbejdsvanskeligheder, komplekse problemstillinger, langvarige forløb og andet. Rådgivningen skal omhandle en konkret og afgrænset problemstilling inden for et af de fire pejlemærker for god sagsbehandling: Inddragelse, faglig udredning, valg af indsats eller opfølgning, eller til en kombination af disse. I op til tre rådgivningssessioner sparrer vi om sagsproces og handlemuligheder.

Der indgår ikke sagsanalyse eller skriftlige anbefalinger i denne type rådgivning. Rådgivningen baseres evt. på få, men bærende dokumenter fra sagerne, fx VUM/ICS og handleplaner.

Formålet med rådgivningen er at afdække, hvilke risikofaktorer der er på spil i en sag om æresrelateret konflikt eller negativ social kontrol. Hvis det er relevant, kan VISO hjælpe med at udarbejde en akut risikovurdering, som kan danne grundlag for konkrete handletiltag i forhold til barnets, den unges eller den voksnes sikkerhed.

Læs flyer om æresrelaterede konflikter her

Formålet med rådgivningen er at rådgive i en konkret sag om adoption uden samtykke, hvor kommunen fx overvejer om adoption er den rette indsats for barnet, er i gang med indsamling af dokumentation, sagsindstilling eller skal planlægge udslusning af barnet fra en plejefamilie til de kommende adoptanter. Sammen aftaler vi, hvor mange rådgivningssessioner, I har brug for. I rådgivningen drøfter vi bl.a. vurderinger, dokumentation og sagsproces. I modtager opsamlingsnotater fra VISO om alle sessioner. VISO forholder sig ikke til, om der er grundlag for adoption uden samtykke eller om kommunen bør indstille i sagen.

Læs mere om adoption uden samtykke

Formålet med temadagen er, at kommunen får vejledning i de socialfaglige, juridiske og psykologfaglige aspekter af adoption uden samtykke. Temadagen varer en arbejdsdag og afholdes fælles for større personalegrupper i kommunen, fx socialrådgivere, familieplejekonsulenter, kommunale ledere og kommunens børn- og ungeudvalg.

Læs mere adoption uden samtykke

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30

Send din henvendelse til VISO nu

For at kunne igangsætte et rådgivningsforløb skal du udfylde et henvendelsesskema.

Henvendelsesskema