Rådgivning til udførere

Her kan du læse om de forskellige typer rådgivning, som VISO tilbyder til udførere.

Du kan altid ringe til VISO på tlf. 72 42 40 00, hvis du ønsker indledende telefonrådgivning eller er i tvivl om, hvilken type rådgivning, der er relevant for dig. Telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-11.30.

Som udfører kan du søge rådgivning hos VISO om problemstillinger inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Vi tilbyder både telefonrådgivning, rådgivning i enkeltsager og rådgivning om problemstillinger, der vedrører flere borgere. De fleste rådgivningsforløb foregår på jeres arbejdsplads eller online, og forløbet kan omfatte de fagpersoner, der er relevante for sagen.

Al VISOs rådgivning forudsætter, at den lokale ledelse er orienteret om henvendelsen og er involveret i rådgivningsforløbet. I alle rådgivningsforløb inddrages barnet, den unge eller den voksne som udgangspunkt. Der skal afsættes de fornødne ressourcer hos de relevante medarbejdere til at arbejde med forløbet og den viden, det giver.

Formålet med telefonrådgivningen er at give jer værktøjer til selv at arbejde videre med en konkret problemstilling omkring et barn, en ung eller voksen. Over en til to rådgivningssamtaler kan I sparre med vores VISO-konsulent eller VISO-specialist om forskellige aspekter af problemstillingen og mulige veje frem.

I denne type rådgivning er barnet, den unge eller den voksne anonym, og rådgivningen kan derfor ikke indgå i borgerens sags- eller journaloplysninger. VISO giver ikke anbefalinger og rådgiver ikke om lovgivning i den udvidede telefonrådgivning. Kontakt os på tlf. 72 42 40 00 mandag, tirsdag, torsdag eller fredag kl. 9 - 11.30 for at drøfte mulighederne for udvidet telefonrådgivning.

Obs. vær opmærksom på, at du som udføre på børne- og specialundervisningsområdet ikke kan henvende dig om rådgivningsforløb i en enkeltsag. Henvendelsen skal ske fra myndighed.

Formålet med rådgivningen er at styrke jeres faglige handlemuligheder med udgangspunkt i en kompleks problemstilling om et barn, en ung eller voksen. Sammen aftaler vi det antal rådgivningssessioner, der er relevant for jer. I sessionerne belyser vi problemstillingen og giver jer ny viden og værktøjer om fx indsatser, metoder, arbejdsprocesser, koordinering eller samarbejde. Barnet, den unge eller den voksne og dennes pårørende inddrages som udgangspunkt i rådgivningen. Observationer kan være en del af denne rådgivning, og forløbet kan indbefatte bistand til jeres udredning eller en supplerende udredning fra VISO-specialisten, hvis der ikke er tilstrækkeligt grundlag at rådgive ud fra. Udredningen er i så fald målrettet den problemstilling, som I har henvendt jer om. Som afslutning på forløbet får I en rapport med de anbefalinger, vi sammen er nået frem til om, hvordan I kan arbejde videre med problemstillingen.

VISO kan efter afslutning af denne type rådgivningsforløb tilbyde at følge sagen i op til seks måneder. Her kan vi understøtte jeres videre arbejde med at forankre anbefalingerne fra VISO-forløbet, så læring fra forløbet kommer barnet, den unge eller voksne til gavn fremadrettet. Hvorvidt det giver mening at fortsætte samarbejdet efter rådgivningsforløbets afslutning vil bero på en konkret vurdering af det enkelte forløb.  

Denne type rådgivning kan kombineres med et mini-rådgivningsforløb vedr. flere borgere. Her tilbyder vi at formidle problemstillinger og viden fra enkeltsagsforløbet til en større medarbejdergruppe, med henblik på at viden på målgruppeniveau bredes ud og anvendes i flere sammenhænge.

Formålet med rådgivningen er at styrke jeres faglige handlemuligheder med udgangspunkt i en konkret og afgrænset problemstilling om et barn, en ung eller voksen. I op til tre rådgivningssessioner belyser vi problemstillingen og drøfter mulige metoder og værktøjer. Det er muligt at aftale en enkelt observation som grundlag for rådgivningen. 

Rådgivningen afsluttes med en kort rapport, der beskriver temaerne for rådgivningen og eventuelt eksempler på konkrete redskaber. Der gives ikke anbefalinger, og udredning er ikke en del af denne rådgivningstype.

Obs. vær opmærksom på, at du som udføre på børne- og specialundervisningsområdet ikke kan henvende dig om rådgivningsforløb vedr. flere borgere - for fagpersoner. Henvendelsen skal ske fra myndighed.

Formålet med forløbet er at give en gruppe fagpersoner ny viden om en bestemt målgruppe og en afgrænset målgruppeproblematik. Rådgivningsforløbet skal tage udgangspunkt i en konkret, lokal udfordring. Forløbet kan strække sig over tre til fem rådgivningssessioner, som kan bestå af temadage, rådgivningsmøder, workshops mv. Der er mulighed for at foretage observationer og afdækninger som del af rådgivningsforløbet, og implementering af viden kan indgå som del af rådgivningen. Som afslutning på forløbet får I en rapport med de anbefalinger, vi sammen er nået frem til om, hvordan I kan arbejde videre med problematikken.

Læs flyer om rådgivning om problemstillinger vedr. flere borgere

Formålet med forløbet er at give en gruppe fagpersoner ny viden om en bestemt målgruppe og en afgrænset målgruppeproblematik. I op til tre rådgivningssessioner drøfter vi metoder, redskaber og tilbud, der er relevante for målgruppen og problemstillingen. Denne type rådgivningsforløb kan også indgå som supplement til rådgivning om en enkeltsag, hvis problemstillingen i enkeltsagen fx viser sig at være mere generel.

Den problemstilling, I henvender jer med, skal være afgrænset og konkret. Undervejs eller sidst i forløbet får I tilsendt slides og materialer fra rådgivningsgangene.

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag:  Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag:  Kl. 9 - 11.30

NB telefonvagten holder lukket i uge 30.

Send din henvendelse til VISO nu

For at kunne igangsætte et rådgivningsforløb skal du udfylde et henvendelsesskema.

Henvendelsesskema