Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser (2. udgave)

2024
Forside på publikationen

Retningslinjerne er et fagligt redskab, der beskriver lovmæssige krav, faglige anbefalinger og god praksis i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser.

Denne udgivelse af retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser erstatter retningslinjerne, som blev udgivet af Socialstyrelsen i 2021. Retningslinjerne er opdateret på baggrund af ikrafttrædelse af barnets lov pr. 1.1.2024. Der er alene tale om justeringer som følge af ny lovgivning.

Formålet retningslinjerne 

Retningslinjerne har til formål at tydeliggøre, hvad der kendetegner tilknytningsundersøgelser af høj kvalitet, samt bidrage til en ensartet og systematisk praksis på området. Derudover skal retningslinjerne understøtte både samarbejdet mellem kommuner og psykologer og inddragelsen af de børn, unge, plejeforældre/anbringelsessteder, forældre og netværk, som undersøgelserne omhandler.

Hvad er en tilknytningsundersøgelse?

En tilknytningsundersøgelse er en psykologfaglig helhedsvurdering af et barns eller en ungs tilknytnings- og tilhørsforhold til plejefamilien/anbringelsesstedet, forældrene og eventuelt øvrigt netværk. En tilknytningsundersøgelse kan iværksættes som en del af den børnefaglige undersøgelse. Den har til formål at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i de situationer, hvor kommunen overvejer at indstille til enten permanent anbringelse jf. barnets lov § 67 eller adoption uden samtykke til plejefamilien jf. adoptionslovens § 9, stk. 4.

Hvordan læser man retningslinjerne?

Der er tale om faglige, vejledende retningslinjer. De kan læses i deres fulde længde som en introduktion til tilknytningsundersøgelser eller anvendes som et opslagsværk. Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvad en tilknytningsundersøgelse er, hvornår den er relevant at iværksætte, hvordan der arbejdes med opgavebeskrivelse og inddragelse, samt hvordan den gode undersøgelse bygges op, gennemføres og anvendes. Der er i retningslinjerne et gennemgående fokus på at præsentere lovgivning, inspiration til praksis og Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til god kvalitet.

Retningslinjerne som udkom første gang i 2021 blev udarbejdelse i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra: Ankestyrelsen, Børne- og Kulturchefforeningen, Dansk Psykolog Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeriet.

Målgruppen

Målgruppen for retningslinjerne er kommunale ledere og børne- og ungerådgivere på myndighedsområdet samt psykologer, der udarbejder tilknytningsundersøgelser. Kendskab til retningslinjerne er relevant for kommunale børne og unge-udvalg, advokater, dommere og børnesagkyndige ved domstolene. De kan også være relevante at kende til for de børn, unge, plejeforældre/anbringelsessteder og forældre, hvor det er aktuelt at iværksætte en tilknytningsundersøgelse.

Hent publikationen her