Ansøgningspuljen til indsatser til borgere i hjemløshed og risiko for hjemløshed

Indsatsen er målrettet EU-Kommissionens specifikke målsætning om at fremme social integration af mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder de socialt dårligst stillede personer og børn.

Logo: Medfinansieret af Den Europæiske Union

Fordelte tilskud

Erhvervsstyrelsen står for udmøntningen af puljen.

Yderligere oplysninger kan rekvireres ved Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen kan kontaktes på tlf.: 25 29 17 00 eller mail: de@erst.dk

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 8. december 2022 kl. 12:00.

Formål

I Danmark målrettes indsatsen støtte til initiativer, der fremmer den sociale integration af borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed ved hjælp af deltagernære aktiviteter. Initiativerne skal bl.a. bidrage til, at målgruppen i højere grad inkluderes og deltager i aktiviteter, der kan bidrage til at forbedre deres livsbetingelser. Det danske program sætter fokus på at stoppe kaotisk livsførelse, bryde isolation og på sigt afhjælpe hjemløshed eller risiko for hjemløshed for de socialt dårligst stillede.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøger kan både være offentlige instanser, organisationer på civilsamfundsområdet og tværsektorielle partnerskaber, herunder partnerskaber med fonde. Ansøger opfordres til at understøtte et stærkt tværsektorielt og tværfagligt samarbejde.

Målgruppe

Målgrupper for indsatsen i Danmark er:

• Unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed
• Hjemløse, som bliver udskrevet til gaden
• Hjemløse som sover på gaden

Projektperiode

Projekter kan ansøges med projektstart 1. marts 2023. Projektperioden angives af ansøger, dog med senest afslutning den 31. december 2027.

Tilsagn ved denne ansøgningsrunde kan kun gives frem til 31. december 2025. Tilsagn til perioden 1. januar 2026 – 31. december 2027 gives med forbehold for vedtagelse af Europa-Kommissionens midtvejsgennemgang af programmets gennemførelse.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan ansøges om støtte til initiativer, der bidrager til at målgruppen i højere grad inkluderes og deltager i aktiviteter, der kan bidrage til forbedre deres livsbetingelser.

Midler til fordeling

Der er i perioden 2021-2025 afsat i alt EUR 2.925.153, svarende til 21,7 mio. kr. til ansøgningspuljen.

I perioden 2025-2027 er der afsat EUR 516.219, svarende til 3,8 mio. kr. Beløbet til perioden 2025 - 2027 frigøres på baggrund af Kommissionens evaluering af det danske program i 2025.

15 % af midlerne er afsat særligt til anvendelse i Region Sjælland, og kan kun ansøges til aktiviteter i denne region. Rammen på 15 % af midlerne til Region Sjælland kan ikke overskrides.

Finansiering

Midler til gennemførelse af initiativer kan ansøges med op til 90 pct. medfinansiering fra ESF+. Ansøger kan fx dække egenfinansieringen på 10 pct., ved at medtage lønudgifter for projektmedarbejdere i projektbudgettet.

Udbetaling af tilskud

Udbetaling finder sted på baggrund af revisorgodkendte regnskaber på halvårsbasis.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar primo 2023. Igangsættelse af projektet forud for endeligt tilsagn sker for tilskudsmodtagers egen regning.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder evt. budgetnoter og relevante bilag til ansøgningen.

Adgang til at ansøge

Ansøgning skal indsendes via Erhvervsstyrelsen ansøgningsportal. Gå til Erhvervsstyrelsens ansøgningsportal her.

Invitation til informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder informationsmøde om puljen den 8. november 2022. Mødet starter kl. 13.00 i Social- og Boligstyrelsens mødelokale 6 på Skibhusvej 52 B, 3. sal, 5000 Odense C. Henvendelse for gæstekort og parkeringstilladelse i receptionen på Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Tilmelding skal ske til Anette Nyker Mogensen, anmo@socialstyrelsen.dk eller Frederik Hyllested, frhy@socialstyrelsen.dk senest den 7. november kl. 12.00.

Senest opdateret 05-07-2023