Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling

Formålet med puljen er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og således fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt i forhold til de enkelte målgrupper. Se uddybning i vejledningsmaterialet.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Den 10. februar 2014 kl. 12

Formål

Formålet med puljen er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den kommunale stofmisbrugsbehandling og således fremme anvendelsen af behandlingsmetoder i stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, der har dokumenteret effekt i forhold til de enkelte målgrupper. Se uddybning i vejledningsmaterialet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner med egen stofmisbrugsbehandling. Det er en forudsætning for at deltage i metodeprogrammet, at den ansøgende kommune til hver tid råder over minimum fire stofmisbrugsbehandlere, der kan indgå i projektet, og som alle har kompetencer til at varetage stofmisbrugsbehandling for unge og unge voksne mellem 15-25 år. Desuden skal kommunen have et estimeret antal på min. 55 personer fra målgruppen i behandling årligt.

Målgruppe

Den primære målgruppe for projektet er unge og unge voksne mellem 15-25 år af begge køn, med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener, som er i målgruppen for en ambulant behandlingsindsats efter § 101 i serviceloven.
De unge i målgruppen kan ikke have svære psykiatriske lidelser (psykoser), meget svære adfærdsproblemer (inkluderende vold/truende adfærd) eller være så kognitivt funktionshæmmede, at de ikke vil være i stand til at indgå i den form for samtalebehandling, der indgår i projektet.

Projektperiode

1. maj 2014 til 31. december 2018

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til implementering og afprøvning af den beskrevne behandlingsmodel i forhold til målgruppen, jf. vejledningsmaterialet. Der er tale som en stringent afprøvning af én metode til primær behandling og én metode til opfølgningsbehandling. Det er centralt, at modellen implementeres og afprøves systematisk, og der vil være et opkvalificerings- og træningsforløb tilknyttet metodeafprøvningen. Tilskudsberettigede udgifter er fx lønudgifter til aflønning af medarbejdere i rusmiddelcenteret som kompensation for den tid, der bruges blandt det projektinvolverede personale og ledelse på projektaktiviteter, der ikke direkte er behandlingsaktiviteter. Der kan ligeledes søges midler til projektrelaterede ekstraudgifter mht. deltagelse i opkvalificeringsforløb, implementeringsforløb samt evalueringsforløb – herunder løbende monitorering af brugernes resultater.
Der kan søges støtte til kompensation for udgifter forbundet med deltagelse i metodeafprøvningen.

Midler til fordeling

36 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.26.40 Social indsats overfor stofmisbrugere

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes. vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning i PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via E-boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 14-03-2022

Kontakt

Tilskudsadministration