Ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducere økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive metoder.

Ansøgningsfrist

13. oktober 2017 kl. 12:00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducere økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive metoder

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Alle landets kommuner kan søge om midler fra puljen. Kommunerne kan evt. indgå i samarbejde med kommunale, regionale, private tilbud eller frivillige aktører. Det forventes, at 4-7 kommuner kan få støtte fra ansøgningspuljen. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er kommuner, der ønsker at omlægge indsatsen for voksne borgere med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder. 

Projektperiode

Projektperioden er fra den 1. december 2017 til 31. december 2020. 

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne i ansøgningspuljen skal anvendes til dækning af initialomkostninger forbundet med omlægning af den kommunale indsats til mere virksomme og omkostningseffektive metoder. Det kan eksempelvis være til frikøb af medarbejdere, ansættelse af projektleder eller ekstra aktiviteter vedr. ændring/etablering af organisatorisk set-up omkring indsatsten.

Midler til fordeling

5,5 mio. kr. 

Finanslovskonto

§ 15.75.06.10. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen. 

Tekniske spørgsmål

Hvis der opstår it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et skærmbillede af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser, som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning.

Senest opdateret 01-09-2020

Kontakt

Tilskudsadministration