Ansøgningspulje til modning af en indsats for inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber

At modne en indsats, der skal styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber for derved at forebygge social isolation, ensomhed og mistrivsel.

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

28. oktober 2022 kl. 12.00.

Formål

At modne en indsats, der skal styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber for derved at forebygge social isolation, ensomhed og mistrivsel.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge med handicap fra 6 til 16 år, der oplever eller er i risiko for at opleve ensomhed og social isolation, som kan lede til mistrivsel.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. januar 2023 til 31. december 2025. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra puljen til dækning af løn og andre relevante udgifter i kommunen til modning af indsatsen, herunder evalueringsaktiviteter og udgifter til samarbejdspartnere, der indgår i projektet. 

Midler til fordeling

13 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.26.21.23. 

Tidshorisont

Ansøgere vil modtage svar i december måned 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Ansøgningen skal vedlægges minimum to samarbejdsaftaler, der er indgået med lokale frivillige foreninger eller organisationer om muligt samarbejde om modningen af indsatsen. Der kan til budgettet indsendes forklarende budgetnoter i bilag.
Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. Budgetskemaet udfyldes og vedhæftes på portalen.

Senest opdateret 25-10-2022

Kontakt

Tilskudsadministration