Ansøgningspuljen til ungekrisecenter

Ansøgningspuljens formål er at støtte et forsøg med etablering og drift af et ungekrisecenter drevet af en eller flere private eller frivillige organisationer, hvor børn og unge under 18 år i akut krise eller kriselignende tilstand og med akut brug for hjælp og støtte kan henvende sig direkte ”fra gaden” for at få rådgivning og vejledning i trygge rammer.

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 26. maj 2020 kl. 12.00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte et forsøg med etablering og drift af et ungekrisecenter drevet af en eller flere private eller frivillige organisationer, hvor børn og unge under 18 år i akut krise eller kriselignende tilstand og med akut brug for hjælp og støtte kan henvende sig direkte ”fra gaden” for at få rådgivning og vejledning i trygge rammer.

Ungekrisecenteret skal således give børn og unge et sted, hvor de kan gå direkte ind fra gaden og få rådgivning og vejledning, når de oplever at være i krise f.eks. på grund af omsorgssvigt, overgreb eller mistrivsel, uden først at skulle henvende sig til kommunen og uden nødvendigvis at inddrage deres forældre først.

Den enkelte organisation kan ikke søge om støtte til etablering og drift af mere end et ungekrisecenter.

Der kan søges om midler fra ansøgningspuljen, selvom etableringen af ungekrisecenteret er påbegyndt.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er private og frivillige organisationer, som har indgået en samarbejdsaftale med en eller flere kommuner af en vis volumen om etableringen af et ungekrisecenter. Organisationen behøver ikke både være privat og frivillig.

Det forventes, at én organisation kan modtage støtte.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge under 18 år i krise eller kriselignende tilstand.

Det kan både være børn og unge, som er anbragte, og/eller børn og unge, som bor hjemme. 

Projektperiode

Midlerne anvendes i perioden 1.  august 2020 til 31. december 2023. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til udvikling og drift af ungekrisecentret, herunder etablering af overnatningspladser, rammer for samvær og samarbejde med kommunale myndigheder samt til personale og drift af aktiviteter og rådgivningstilbud.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 15.520.000 kr. til ansøgningspuljen til ungekrisecenter i perioden 2020 til 2023. Midlerne er fordelt på følgende måde: 2020: 3,104 mio. kr., 2021: 4,171 mio. kr., 2022: 4,365 mio. kr. og 2023: 3,880 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.26.19.20.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 14-12-2021

Kontakt

Tilskudsadministration