Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering.

Ansøgningsfrist

20. oktober 2017 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af alle landets kommuner, som ønsker at investere i en tidligere og mere forebyggende indsats i PPR over for børn og unge, som mistrives eller er psykisk sårbare.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR enten i form af en forebyggende, foregribende eller mere indgribende indsats.

Projektperiode

1. december 2017 til 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne skal dække investeringen i en tidligere og mere forebyggende indsats i PPR i dagtilbud og skole gennem ansættelse af ekstra PPR-medarbejdere samt deltagelse i et partnerskab. Kommunerne kan søge om et samlet beløb på 12,3 mio. kr. pr. kommune i projektperioden. Heraf skal 1,8 mio. kr. anvendes til deltagelse i partnerskabet, mens 10,5 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af ca. fire medarbejdere årligt i projektperioden.

Midler til fordeling

123,1 mio. kr.

Finanslovskonto

§15.26.04.10.

Bemærkninger

Der skal til ansøgningspuljen udfyldes et budget for investering i medarbejderressourcer. Det præciseres, at midlerne til medarbejderressourcer kan anvendes til udgifter, der er nævnt i bekendtgørelsens § 13. Der kan således ud over løn til medarbejderne søges om udgifter relateret hertil, jf. bekendtgørelsens § 13. Udgifterne skal dog fortsat være inden for rammerne af bekendtgørelsens § 7, stk. 3.

Budgetskemaet for investering i medarbejderressourcer, som skal udfyldes, er opdateret, således at det afspejler dette.

Ad visningen af det elektroniske budget gøres opmærksom på, at der er 4 faneblade, hvor faneblad for 2017 indeholder projektperioden 1. december 2017 til 30. november 2018 og så fremdeles fortsætter faneblad 2019 med projektperioden 1. december 2018 til 30. november 2019 osv. Af samme årsag indeholder faneblad 2020 kun en måned, nemlig december 2020.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Camilla Bæth