Ansøgningsskema til nødpulje til kompensation til aflyste arrangementer

Ny kompensationsperiode: Regeringen og Folketingets partier har med aftalen ”Et stærkt civilsamfund både under og efter COVID-19” besluttet at udvide perioden for aflyste arrangementer, der ydes kompensation til, således at der nu kan opnås kompensation til aflyste arrangementer, der skulle have været afholdt i perioden 12. marts 2020 til 31. juli 2020.

Bemærk: Ansøgningspuljen er lukket for ansøgninger.

Opdateret d. 12. juni om præcisering af aktiviteter, der kan ydes tilskud til:

Aktiviteter og projekter forankret i udlandet er ikke omfattet af ansøgningspuljen.

Præcisering af ansøgerkredsen

Social- og Boligstyrelsen har modtaget en del henvendelser omkring ansøgerkredsen for ansøgningspuljen, hvorfor det præciseres, at ansøgerkredsen er frivillige sociale foreninger og handicaporganisationer, der har et socialt formål, og som yder en social indsats over for en gruppe borgere inden for det sociale område, herunder også handicapområdet. Det kan eksempelvis være i forhold til borgere med psykisk sårbarhed, udsatte børn og unge samt mennesker med et handicap. Foreninger, der alene eksempelvis har et kulturelt, alment dannende, sundhedsmæssigt eller mellemfolkeligt formål mv., vurderes ikke at være inden for ansøgerkredsen.

En ansøgning pr. arrangement

Social- og Boligstyrelsen skal endvidere præcisere, at ansøgere skal indsende én ansøgning for hvert arrangement, der søges om kompensation til. Dette skyldes, at der skal foretages en individuel vurdering af, hvorvidt hvert enkelt arrangement er støtteberettiget.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Der var løbende ansøgning indtil, der ikke var flere midler i puljen.

Formål

Formålet er at sikre, at civilsamfundsorganisationer ikke efterlades med en stor økonomisk regning som følge af aflyste arrangementer i regi af COVID-19.Formålet er at sikre, at civilsamfundsorganisationer ikke efterlades med en stor økonomisk regning som følge af aflyste arrangementer i regi af COVID-19.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er civilsamfundsorganisationer, der yder en frivillig indsats på socialområdet, og som har måtte aflyse et planlagt arrangement i perioden 12. marts til 31. juli 2020. Ansøgerkredsen omfatter både frivillige sociale organisationer og handicaporganisationer. Enkeltpersoner er dog ikke omfattet af ansøgerkredsen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er deltagerne på det aflyste arrangement.

Projektperiode

Det aflyste arrangement skal have haft en afholdelsesdato i perioden 12. marts til 31. juli 2020. Aftalen om arrangementet skal være indgået senest 11. marts 2020, og aflysningen skal være meddelt fra 11. marts 2020 og frem. 

Hvad kan der søges støtte til?

Dækning af direkte udgifter ved aflyst arrangement

Midler til fordeling

4,85 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.11.40.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 14-01-2021

Kontakt

Tilskudsadministration