Renovering af almene boliger

Der kan gennem Landsbyggefonden gives tilsagn om ydelsesstøtte til renoveringsprojekter. Støtten ydes efter almenboliglovens regler herom.

I boligaftalen fra 2014 blev Landsbyggefondens renoveringsramme fastsat til 4.200 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016, 2.555 mio. kr. i 2017, 2.500 mio. kr. i 2018 og til 2.300 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

De nævnte beløb er i 2015-niveau og reguleres en gang årligt med udviklingen i nettoprisindekset. Der er tale om en investeringsramme, indenfor hvilken Landsbyggefonden kan yde tilsagn med ydelsesstøtte.

I boligaftalen fra 2018 blev afsat yderligere 100 mio. kr. i 2019 og 200 mio. kr. i 2020 til renovering i udsatte boligområder. Disse beløb er i 2018-niveau og reguleres med udviklingen i nettoprisindekset.

Støtten ydes efter almenboliglovens regler herom og gives som ydelsesstøtte og regaranti for optagelse af realkreditlån til de pågældende renoveringsprojekter.

Hvem kan søge?

 • Almene boligafdelinger
 • Selvejende almene ældreboliger
 • Kommunale almene ældreboliger
 • Regionale almene ældreboliger
 • Selvejende almene ungdomsboliger
 • Friplejeboliger

 
Der skal være tale om ekstraordinære forhold, som ikke kan løses ved den almindelige drift og vedligeholdelse, modernisering m.v.

Det er endvidere en betingelse for støtte, at der foreligger en byggeteknisk dokumentation for de fysiske behov, der søges støtte til.

Finansiering

Ved renoveringslån gælder som udgangspunkt, at lånet kan ydes inden for den gældende lånegrænse. Lånets løbetid kan maksimalt være 30 år. Der gælder som hovedregel ingen begrænsninger i lånetypen.

Undtagelsen fra denne hovedregel er lån til:

 • Indskudslån i tidligere lette kollektivboliger efter almenboliglovens § 73
 • Almene boliger, der ydes på grundlag af almenboliglovens § 91
 • Renovering af ungdomsboliger, der ydes på grundlag af almenboliglovens § 100 og
 • Lån til byggeskader (Byggeskadefonden), der ydes på grundlag af almenboliglovens § 157
   

For disse lån gælder, at lånetypen fastsættes af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. 

Tilsagn og indberetning 

Tilsagn om ydelsesstøtte til renoveringsprojekter gives af Landsbyggefonden på baggrund af boligorganisationens ansøgning og kommunalbestyrelsens indstilling og garantistillelse af den del af lånet, der har pant ud over 60% af ejendommens værdi.

Før Landsbyggefondens kan give endeligt tilsagn til projektet, skal renoveringsprojektet indberettes elektronisk i BOSSINF-RENOVERING, der er et særligt forvaltnings- og informationssystem.

Det er Landsbyggefonden, der efter godkendelse af projektet giver bygherren adgang til elektronisk at indberette projektet i BOSSINF-RENOVERING.

Læs mere i Landsbyggefondens regulativ om renoveringsstøtte 

Hent skema til ansøgning om renoveringsstøtte for støttet boligbyggeri (støtteart 91)

Hent skema til ansøgning om renoveringsstøtte for støttet boligbyggeri (støtteart 92) 

Kontakt

Boligøkonomi og -analyse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her