Venskabsfamilie til anbragte børn og unge på et børne- eller ungehjem m.v. efter § 54 i barnets lov

Her på siden kan du finde en nærmere beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for funktionen venskabsfamilie til børn og unge, som er anbragt på et børne- og ungehjem mv.

Med barnets lov, som trådte i kraft 1. januar 2024, får børn og unge ret til, at kommunen så vidt muligt inden en anbringelse på et børne- og ungehjem undersøger muligheden for at finde en familie, som kan udpeges til at være barnets eller den unges venskabsfamilie. Muligheden gælder ikke for børn og unge, som anbringes i en plejefamilie. Barnet eller den unge har ikke pligt til at tage imod tilbuddet om en venskabsfamilie.

Muligheden for venskabsfamilier er beskrevet i barnets lovs § 54 med henvisning til § 43, stk. 1, nr. 5-7. Målgruppen for venskabsfamilier er børn og unge, der er anbragt på følgende anbringelsessteder:

  • egne værelser, kollegier eller kollegielignende børne- og ungehjem,
  • børne- og ungehjem, herunder delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, og
  • pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

Kommunen skal så vidt muligt, og i samråd med barnet, først undersøge muligheden for at finde en familie i barnets eller den unges netværk, som kan udpeges til at være venskabsfamilie for barnet eller den unge i forbindelse med anbringelsen.  Dette foregår ved at tale med barnet eller den unge om, hvem i familien eller netværket, vedkommende har en særlig tillid til, og som de selv kunne forestille sig kunne være venskabsfamilie.

Hvis det ikke er muligt at finde en familie i barnets eller den unges netværk, kan kommunen forsøge at finde en venskabsfamilie i samarbejde med en civilsamfundsorganisation.

Læs evt. mere på Mentorbarns hjemmeside, som er en af de civilsamfundsorganisationer, der hjælper kommuner med at matche venskabsfamilier med børn og unge.

Mentorbarn

Venskabsfamilien skal være et rart fristed, som barnet eller den unge kan besøge og som rækker ud til barnet eller den unge, så barnet eller den unge oplever at have nogen, der kan støtte dem. Tilbuddet skal gives til de børn og unge, der ønsker det, og som er i stand til det. Relationen skal være båret af frivillighed og ønsket om at skabe en relation, der kan vare ved – også efter anbringelsen måtte ophøre.

I barnets lov står der:

§ 54. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt inden en anbringelse på et børne- og ungehjem m.v., jf. § 43, stk. 1, nr. 5-7, hjælpe barnet eller den unge med at finde en støtteperson efter § 53 eller en familie i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes venskabsfamilie under anbringelsen.

Stk. 2. Er det ikke muligt forud for anbringelsen at finde en familie efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen i samarbejde med en civilsamfundsorganisation hjælpe barnet eller den unge med at finde en familie uden for barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes venskabsfamilie under anbringelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter behov dække venskabsfamiliens udgifter til telefon, transport og lign.

Hvis kommunen vurderer, at den identificerede familie vil være hensigtsmæssig for barnet eller den unge at have som venskabsfamilie, vil der skulle tages kontakt til familien for at afklare, om denne ønsker at være venskabsfamilie for barnet. Hvis dette er tilfældet vil der i samarbejde med barnet eller den unge, venskabsfamilien og kommunen kunne udarbejdes en aftale om, hvordan kontakten vedligeholdes under anbringelsen.

Kommunen kan efter behov dække udgifter til telefon, transport eller lignende for venskabsfamilien. Man bliver som venskabsfamilie ikke ansat eller aflønnet af hverken kommune eller civilsamfundsorganisation, da der netop lægges vægt på det personlige engagement i barnets eller den unges liv, som kommer til udtryk i en frivillig relation.

Børn og unge, der er anbragt på et børne- og ungehjem, har også mulighed for at få en støtteperson. Med barnets lov er ønsket dog, at det prioriteres, at børn og unge, som ikke bor i en plejefamilie, får mulighed for at være en del af en familielignende relation, som en venskabsfamilie kan tilbyde. Det er ikke intentionen, at et barn eller en ung skal have både en venskabsfamilie og en støtteperson.

Læs mere om de lovgivningsmæssige rammer for støtteperson her:

Støtteperson til anbragte børn og unge efter § 53 i barnets lov

Tilbage til Hjerteforældre.dk

Tilbage til Venskabsfamilie eller støtteperson

Er du fagperson, kan du læse mere om barnets lov i håndbog om barnets lov:

Håndbog om barnets lov

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm