Statistik: Indberetninger

Myndigheder m.v. skal hvert år give forskellige oplysninger om de indberetninger, myndigheden har modtaget via sin whistleblowerordning, bl.a. om antal og temaer.

Socialstyrelsen er ligesom andre myndigheder m.v. forpligtet til at etablere og administrere en intern whistleblowerordning, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven).

Den enkelte myndighed skal mindst en gang årligt offentliggøre antallet af indberetninger i den pågældende periode.

Der skal også gives en status for opfølgningen. Her skal oplyses, hvor mange indberetninger der er afvist eller afsluttet, hvor mange indberetninger der har været undergivet realitetsbehandling hos myndigheden, og hvor mange indberetninger der har givet anledning til politianmeldelser.

Endelig skal der offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.

Social- og Boligstyrelsen er etableret under dette navn i forlængelse af regeringsdannelsen i december 2022, hvor der blev foretaget en ressortomlægning.

Statistikken frem til 2022 på denne side omfatter alene de indberetninger, der er modtaget af den tidligere Socialstyrelse. Statistikken fra og med 2023 omfatter hele den nuværende Social- og Boligstyrelse. 

Antal modtagne indberetninger 21
Antal afviste indberetninger 18
Antal indberetninger, der har været underlagt realitetsbehandlng 3
Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse 0

18 ud af 21 indberetninger er afvist. Det skyldes enten, at indberetningerne ikke er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde, eller at indberetteren ikke er omfattet af den personkreds, der kan indberette til styrelsens interne whistleblowerordning. 

Indberetningerne vedrører: Forhold på botilbud, foreningers brug af tilskud fra styrelsen, klager over afspilning af musik og affyring af fyrværkeri, oplysninger om formodet salg af narkotika, unge på et botilbud, anmodning om hjælp til indgivelse af politianmeldelse, utilfredshed med arbejdsforholdene i en organisation og forhold i en kommune, oplysninger om elektronisk stalking, chikane og tortur gennem digital tankekontrol, oplysninger om en forenings ansøgninger og afrapporteringer til styrelsen og arbejdsmiljøet i foreningen, oplysninger om, at ejendomme er taget i brug uden tilladelse, bekymring over forholdene på et bosted samt oplysninger om bekymring over forholdene på en byggeplads.

Af hovedparten af indberetningerne fremgår, at indberetterne er privatpersoner eller ansatte på de steder, der indberettes om. I de resterende indberetninger kan det ikke udledes, hvilken status indberetter har.

Indberetterne er så vidt muligt vejledt om, hvor de i stedet kan henvende sig.

Tre indberetninger har været undergivet realitetsbehandling. Den ene sag omhandler personaleforhold, den anden omhandler forhold hos en samarbejdspartner, og den sidste omhandler forhold hos en tilskudsmodtager.

Antal modtagne indberetninger:  17
Antal afviste indberetninger:  17
Antal indberetninger, der har været undergivet realitetsbehandling:  0
Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse:  0

Alle indberetninger er afvist. Det skyldes enten, at indberetningerne ikke er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde, eller at indberetteren ikke er omfattet af den personkreds, der kan indberette til styrelsens interne whistleblowerordning.

Indberetningerne vedrører forhold på botilbud, i virksomheder, i en kommunes jobcenter, hos en plejefamilie, på institutioner og i et socialtilsyn. Indberetterne er privatpersoner eller ansatte de pågældende steder.

Indberetterne er så vidt muligt vejledt om, hvor de i stedet kan henvende sig.

Antal modtagne indberetninger  1
Antal afviste indberetninger:  1
Antal indberetninger, der har været undergivet realitetsbehandling:  0
Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse:  0

OBS: Whistleblowerloven trådte i kraft den 17. december 2021, og skemaet dækker derfor kun perioden 17. - 31. december 2021 (begge inkl.) 

Indberetningen er afvist, idet indberetteren ikke er omfattet af den personkreds, der kan indberette til styrelsens interne whistleblowerordning.

Indberetningen vedrører forhold på et krisecenter. Indberetteren er en privatperson.

Indberetteren er vejledt om, hvor vedkommende i stedet kan henvende sig.