Modeller for brug af peer-støtte i den regionale og kommunale indsats

Socialstyrelsen2018

Tre partnerskaber har afprøvet en række modeller for brug af peer-støtte. I modelkataloget finder du beskrivelser af de afprøvede modeller med tilhørende omkostningsvurdering. Modelkataloget giver et billede af, hvilken kontekst og hvilke aktiviteter, der er egnet til peer-støtte og hvilke krav det stiller til organisationen.

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen igangsatte Socialstyrelsen med midler fra satspuljen 2014 udvikling og afprøvning af modeller for peer-støtte.

Tre partnerskaber har tilsammen afprøvet seks forskellige modeller, hvor mennesker med egne erfaringer fra regional og kommunal psykiatri har været peer-støttegivere på blandt andet sengeafsnit og botilbud.

I dette modelkatalog finder du beskrivelser af de afprøvede modeller med tilhørende omkostningsvurdering. 

For hver model beskrives:

• Målgruppe og mål: Hvilken forskel skal indsatsen gøre og for hvem?
• Konteksten for implementering.
• Den logiske model bag indsatsen (ressourcer, aktiviteter, præstationer og virkninger).
• Organisatoriske forhold.
• Vurdering af de økonomiske omkostninger ved modellerne.
• Anbefalinger til videre implementering. 
• Links og referencer, herunder bilag.

Formålet med modelbeskrivelserne er at give et realistisk billede af, hvad de forskellige modeller for peer-støtte kan indeholde. Det gælder både i forhold til den kontekst, som peer-støtte kan implementeres i, og hvilke aktiviteter der er egnede til peer-støtte. Beskrivelserne giver også en idé om, hvilke organisatoriske forudsætninger og ressourcer det kræver.

Til hver modelbeskrivelse hører en række bilag, som det enkelte partnerskabsprojekt har udviklet til brug for implementeringen af deres respektive model. Bilagene har vist sig vigtige både i implementeringen og i den løbende drift af indsatserne. Det drejer sig fx om funktionsbeskrivelser, samarbejdsaftaler og frivilligkontrakter.

Beskrivelsen at forskellige modeller for peer-støtte kan inspirere andre regioner, kommuner og civile parter til hver for sig eller sammen at etablere lignende indsatser.

Se også evalueringsrapporten fra partnerskabernes afprøvning og implementeringsguiden:

Link til evalueringsrapport 
Link til inspirationsguide


 
Hent publikationen