Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser - Åben Dialog

Defactum2017

Evalueringen præsenterer fem kommuners afprøvning af tilgangen Åben Dialog i forhold til borgere med svære psykiske lidelser.

Fem kommuner landet over har i perioden 2014 – 2016 afprøvet metoden Åben Dialog (ÅD) i forhold til borgere med svære psykiske lidelser i regi af initiativet: ”Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser”, som er finansieret af satspuljemidler. 

ÅD er en netværksorienteret, tværsektoriel tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og netværk i forhold til borgerens situation. Tankegangen bag ÅD er, at man ved at understøtte dialogen mellem borger og dennes netværk muliggør forandring hos borgeren og/eller familien.

Evalueringens formål er at dokumentere resultaterne af afprøvningen af ÅD i forhold til de borgere, der har deltaget, og at pege på, hvad der skal til for at opnå en vellykket implementering og endelig at kortlægge de økonomiske konsekvenser af at anvende ÅD.

Borgere, netværk og de medarbejdere der har medvirket ved afprøvningen af ÅD vurderer de umiddelbare og metodenære resultater af ÅD meget positivt. Resultaterne af afprøvningen på borgerniveau peger på, at ÅD bidrager positivt til borgernes recoveryproces og borgerne vurderer tilgangen positivt.

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Defactum for Socialstyrelsen.

Evalueringsrapporten suppleres af to øvrige udgivelser: Et vidensdokument, der indeholder korte beskrivelser af metodens indhold og målgruppe, metodens effekt, implementering og økonomiske konsekvenser. Der er endvidere udgivet en metode- og implementeringsguide. Guiden er anvendelsesorienteret og beskriver rammerne for metodeafprøvningen af ÅD og samler kort op på erfaringer fra metodeafprøvningen. Der præsenteres endvidere en implementeringsguide.

Evalueringen henvender sig til interesserede læsere, fagprofessionelle og beslutningstagere, som ønsker dybdegående viden om ÅD og afprøvningens resultater.


 
Hent publikationen

 

Metode- og implementeringsguide (pdf)

Vidensdokument (pdf)

Læs mere om og hent midtvejsevalueringen her (internt link)