Anmodning om fornyet behandling af central udmelding. Døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

2024

Udgivelsen er en anmodning om en fornyet behandling af en såkaldt central udmelding vedrørende udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Landets kommunalbestyrelser anmodes om at afrapportere på deres indsats til målgruppen og forholde sig til etableringen af ét døgnbehandlingstilbud pr. region.

Social- og Boligstyrelsen har med denne publikation, der er udsendt i maj 2024, anmodet kommunerne om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug.

Styrelsen har tidligere - i december 2019 - udsendt en såkaldt central udmelding til landets kommunalbestyrelser og bedt dem afrapportere om deres indsats til målgruppen. Det skete på baggrund af en bekymring for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Bekymringen er fortsat til stede, hvorfor landets kommunalbestyrelser anmodes om at foretage en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug.

Målgruppen for den centrale udmelding – og den fornyede behandling – omfatter udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug, der har behov for døgnbehandling. Målgruppen er således karakteriseret ved, at de har et forbrug af stoffer og/eller alkohol, som medfører en høj risiko for rusmiddelrelaterede skader på fosteret og hos kvinden selv.

Det forhold, at kvinderne er udsatte, betyder i denne sammenhæng, at de oftest også har komplekse social- og psykiatriske problemer. Rusmiddelforbrug og sociale problematikker kan også være gældende hos en eventuel partner.

Disse kvinder har behov for en højt specialiseret døgnbehandling, som kan tage højde for den enkeltes livssituation, og som kan imødekomme kvindernes behov for at modtage både en familieunderstøttende indsats og intensiv rusmiddelbehandling.

Den fornyede behandling af den centrale udmelding skal rumme ét koordineret løsningsforslag pr. region, der forholder sig til etablering af døgnbehandlingstilbud/-afdelinger til målgruppen.

Det fremgår af anmodningen, at afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025, og at styrelsen efterfølgende vil gå i dialog med landets kommunalbestyrelser om det afrapporterede.

Hent publikationen her