Projekt Dokumentation af lovende praksis

Socialstyrelsen2020

Afsluttende evaluering af fem kommuners videreudvikling af egen faglig praksis og af fem specifikke, forebyggende indsatser for udsatte børn og unge. Afsættet er typologien for Lovende praksis.

Udgivelsen er den afsluttende evaluering af projektet ”Dokumentation af lovende praksis” (2017-19). Sammen med slutevalueringen udgives beskrivelser af de konkrete indsatser i de fem deltagende projektkommuner.

Socialstyrelsen og VIVE har identificeret 11 elementer, som er karakteristiske for lovende indsatser på det specialiserede socialområde. Typologien er udviklet for at understøtte en systematisk videreudvikling af eksisterende kommunale indsatser, som viser tegn på at have lovende virkninger for borgerne, men hvor der endnu ikke findes sikker dokumentation for effekten.

I evalueringen beskrives fem forskellige lovende indsatser, som var udviklet og etableret i de respektive kommuner på børn- og ungeområdet. Det beskrives, hvordan de fem kommuner har arbejdet med at modne og kvalificere deres indsatser med afsæt i typologien om Lovende praksis.

Rapporten falder i to overordnede dele:

Del 1 er en tværgående evaluering af de fem kommuners arbejde med at udvikle deres praksis. Der er fokus på, hvordan man som organisation arbejder med at kvalificere sin praksis, bl.a. i forhold til at basere de faglige refleksioner på viden for derefter at justere indsatsen. Der peges her på en række punkter, som andre kommuner kan lære af og blive inspireret af i deres arbejde med at modne indsatser og faglige praksis.

Del 2 sætter fokus på de fem konkrete sociale indsatser. Her belyses bl.a., hvordan indsatserne virker for målgrupperne, og hvad det koster at drive indsatserne. Det beskrives også, hvordan de fem kommuner har arbejdet med kerneelementerne - de særligt virksomme mekanismer - i indsatserne.

Holstebro og Jammerbugt kommuner har begge arbejdet med spædbarnsindsatser til udsatte familier. I Favrskov har man videreudviklet en indsats til børn og unge, der er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, mens man i Thisted har arbejdet med en koordinator til familier med mange samtidige indsatser i kommunen. København har faciliteret virksomhedsrettet praktik for de mest udsatte unge uden for skolesystemet.

Evalueringen af del 1 og 2 er baseret på kvalitative casestudier i hver kommune. Del 2 er desuden baseret på før- og eftermålinger mv., og der gøres opmærksom på, at datagrundlaget for effektevalueringerne af indsatserne er spinkelt.

Sammen med evalueringen udgives beskrivelser af de fem kommunale indsatser, hvor der redegøres for indsatsernes målgrupper, teoretiske fundament, kerneelementer, arbejdsgange med videre.

Evalueringen er udarbejdet for Socialstyrelsen af Rambøll, som også har ydet løbende processtøtte til ledere og medarbejdere i kommunerne. Indsatsbeskrivelserne er udarbejdet af Rambøll og de fem kommuner.

Hent publikationen