Voksenudredningsmetoden version 2.0 - Inklusiv Fælles Faglige Begreber. Metodehåndbog

Socialstyrelsen2024
Forsiden af 4. udgave af metodehåndbogen for VUM 2.0

Metodehåndbogen er bygget op omkring og gennemgår alle sagsbehandlingens faser på området for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Metodehåndbogen understøtter sagsbehandleren i at varetage en recovery- og rehabiliteringsunderstøttende sagsbehandling.

Voksenudredningsmetoden, VUM bidrager til, at sagsbehandlingen for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer er tidssvarende, lovmedholdelig og  af god kvalitet.

Metoden understøtter en systematisk udredning af borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte samt tilrettelæggelsen af en lovmedholdelig og effektiv sagsbehandlingsproces fra sagens opstart til opfølgningen herpå.

Yderligere understøtter metoden dokumentations- og samarbejdspraksis mellem udfører og myndighed, hvorved der skabes et solidt grundlag for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum.

Metodehåndbogen er skrevet til sagsbehandlere, der arbejder med VUM. Håndbogens kapitel om levering af den sociale indsats vedrører dog særligt medarbejdere på de sociale tilbud, der leverer indsatser til voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

VUM 2.0 dækker alle faser i et sagsbehandlingsforløb for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer samt leveringen af den sociale indsats. Metodehåndbogen guider sagsbehandleren gennem at oprette sagen, udrede borgeren, foretage en faglig vurdering, udarbejde indstilling, handleplan og afgørelse, bestille den sociale indsats, kommunikere med leverandøren om indsatsen og følge op på indsatsen. Yderligere indeholder metoden en fase og redskaber, der understøtter anvendelsen af et fælles fagligt sprog på tværs af myndighed og udfører om mål, progression og dokumentation af indsatsens resultat.

Metodehåndbogen er bygget op efter sagsbehandlingens faser. For hvert kapitel gennemgås de redskaber, der understøtter alle væsentlige sagstrin i fasen, og forskellige cases giver eksempler på anvendelse af redskaberne. Kapitlerne indeholder desuden en tjekliste over aktiviteter og faglige opmærksomhedspunkter i den pågældende fase, samt oplysninger om relevant lovgivning.

Håndbogen giver også inspiration til supplerende metoder, eksempelvis i forhold til borgerinddragelse. Derudover er det visuelt markeret, hvilke elementer der understøtter en recovery- og rehabiliteringstilgang i sagsbehandlingsarbejdet.  

Metodehåndbogen kan læses i sammenhæng som introduktion til metoden eller anvendes som opslagsværk.

Metodehåndbogen til Voksenudredningsmetoden version 2.0, 4. udgave erstatter 3. udgave af metodehåndbogen fra november 2022. Version 2.0 er resultatet af Socialstyrelsens videreudvikling af metoden samt de elementer, der er udviklet i KL’s projekt Fælles Faglige Begreber.

 
Hent publikationen

Metodehåndbogen til Voksenudredningsmetoden opdateres årligt.

Den seneste version er opdateret i januar 2024.