Fem kritiske succesfaktorer for implementering af MOVE

2024

MOVE er en veldokumenteret og effektiv behandlingsmetode til unge med et rusmiddelbrug i Danmark. Analysen beskriver, hvad de kritiske succesfaktorer er for at lykkes med en succesfuld implementering af MOVE.

MOVE er en behandlingsmetode til unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende rusmiddelbrug. MOVE består af en afdækningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og opfølgende behandling i seks måneder. Samtaleteknisk består MOVE af den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi.

MOVE har bemærkelsesværdigt gode behandlingsresultater. En høj andel af de unge forbliver i behandling så længe, de har et behandlingsbehov, og mange ophører med deres rusmiddelbrug og fastholder dette behandlingsresultat efter endt behandling.

Erfaringer fra praksis

Analysen afdækker, hvilke drivkræfter og barrierer der er på spil, når en kommune ønsker at arbejde med MOVE, og peger på fem kritiske succesfaktorer for at lykkes med at implementere MOVE.

Analysen er baseret på interviews med ledere og medarbejdere i tre kommuner samt forudgående litteraturgennemgang og registeranalyse af modtagere af MOVE.
Analysen inddrager også de erfaringer, som Social- og Boligstyrelsen har gjort undervejs i samarbejdet om at implementere MOVE i over 25 kommuner.

Fem kritiske succesfaktorer

De fem kritiske succesfaktorer i analysen er:

  • En ledelse der sætter tydelige rammer for brugen af MOVE
  • En stærk faglig motivation for kommunerne i at arbejde med en vidensbaseret, stringent metode, der skaber resultater
  • Kommunernes og behandlernes forudgående kendskab til elementer i MOVE fx kognitiv adfærdsterapi og den motiverende samtale
  • Organisatorisk understøttelse af processen gennem etableringen af implementeringsteam og udpegelsen af tovholder(e)
  • Kompetenceudvikling, sparring og supervision der bidrager til at skabe en reflekterende kultur.

Analysen gennemgår de fem kritiske succesfaktorer med en beskrivelse af:

  • hvad den enkelte succesfaktor indeholder
  • hvorfor den er afgørende for implementering af helhedsorienteret indsats
  • eksempler på hvordan de enkelte kommuner arbejder med den i praksis for understøtte implementeringen af MOVE

Videre viser analysen, at de gode behandlingsresultater betyder, at der er et økonomisk investeringsmæssigt potentiale i at bruge MOVE i rusmiddelbehandlingen.

Analysen er målrettet kommunale ledere, som står over for implementering af MOVE. Det gælder både den strategiske ledelse såvel som ledere af rusmiddelcentre samt faglige ledere med personaleansvar.