Afdækning og definition af højt specialiseret specialundervisning til børn, unge og voksne

2024
Forside af publikation

Rapport om højt specialiseret specialundervisning på hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet. Udgivelsen indkredser mulige definitioner på begrebet om den mest specialiserede specialundervisning efter lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Der introduceres fire overordnede perspektiver på specialisering.

Social- og Boligstyrelsen skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til børn, unge og voksne på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde i
Danmark.

Formålet med undersøgelsen har været at blive klogere på området for den mest specialiserede specialundervisning til børn, unge og voksne, og hvordan dette adskiller sig fra det øvrige specialundervisningsområde. Rapporten rummer en afdækning og perspektiver på mulige definitioner af højt specialiseret specialundervisning på børne- og ungeområdet samt på voksenområdet.

Undersøgelsens hovedfokus har været at udarbejde mulige definitioner og afgrænsninger af, hvad der skal forstås ved området for den mest specialiserede specialundervisning. Denne terminologi er ikke generelt kendt og anvendt i undervisningssektoren, men er oprindeligt introduceret i lovarbejdet i forbindelse med kommunalreformen fra 2007.

Rapporten introducerer fire perspektiver, som man kan anskue specialiseringsbegrebet ud fra. Forslag til mulige definitioner af den mest specialiserede specialundervisning efter henholdsvis lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne bygger på de fire perspektiver, nemlig:

Målgrupper: En definition ud fra målgrupper har eksplicit fokus på efterspørgselssiden, men til gengæld begrænset fokus på udbudssiden.
Kompetencer: Med en definition ud fra kompetencer er der fokus på udbudssiden. Rationalet er, at gode faglige (specialist)kompetencer er et vigtigt parameter for at kunne levere højt specialiserede indsatser.
Institutioner: Der kan tages afsæt i de institutioner, som findes. Det er enkelt, men det faglige fundament kan fremstå mindre tydeligt.
Risiko: Her fokuseres specifikt på segmenter, hvor risikoen er høj for, at der ikke (alle steder) er kapacitet og tilbudsstruktur, som modsvarer behovet.

Undersøgelsen belyser flere forhold vedrørende specialundervisning til voksne, som aktører der har deltaget i undersøgelsen påpeger; her kan eksempelvis nævnes stor variationer i tilbudsstrukturen på tværs af landet, varierende kendskab til lov om specialundervisning for voksne, utidssvarende lovgrundlag, usikkerhed om lovens anvendelsesområde samt forskelligt aktivitetsniveau og sammensætning af ydelser på tværs af landet.

Det anbefales i forhold til at identificere den mest specialiserede specialundervisning til voksne, at der primært er et fokus på kompetencer (jf. de fire specialiseringsperspektiver); både de samlede kompetencer på de enkelte specialundervisningsinstitutioner og på disse institutioner tilsammen (makrofokus).

I forhold til specialundervisning til børn og unge belyser undersøgelsen også flere forhold; her kan eksempelvis nævnes at lov om folkeskolen (inkl. bekendtgørelser og vejledninger) sætter en overordnet ramme, der er fokus på brede basismålgrupper, tilbudsstrukturen er forskellig (det er fx egne tilbud til egne elever, de tidligere amtsskoler og specialskoler med lands- eller landsdelsfunktion) samt at tværkommunal koordinering er relevant på nogle områder.

Det anbefales i forhold til specialundervisning til børn og unge at afgrænse og definere den mest specialiserede specialundervisning primært med afsæt i et risikoperspektiv, men også med inddragelse af andre perspektiver (jf. de fire specialiseringsperspektiver).

Rapporten er udarbejdet af Implement Consulting Group for Social- og Boligstyrelsen.

Hent rapporten om specialundervisning

Hvis du vil vide mere

Rapporten er bestilt af Social- og Boligstyrelsen. Afdækningen skal bidrage til det videre arbejde med, hvordan man kan monitorere området for den mest specialiserede specialundervisning.

Arbejdet foregår i regi af Den Nationale Koordinationsstruktur, som skal søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs mere om Den Nationale Koordinationsstruktur