Vidensnotat - Kerneelementer i det socialpædagogiske arbejde for mennesker med udviklingshæmning på botilbud

Social- og Boligstyrelsen2023

På baggrund af en screening sætter vidensnotatet fokus på kerneelementer i tilgange og indsatser, som praksisområdet oplever som særligt virksomme ift. voksne med udviklingshæmning på botilbud.

I forhold til voksne mennesker med udviklingshæmning, der bor i botilbud eller i botilbudslignende boformer, har der generelt været sparsom forskning og viden om virksomme indsatser, samt om effekten af anvendte metoder i forhold til:

  • At styrke borgerens selvhjulpenhed
  • Deltagelse i fællesskaber
  • Indflydelse og selvbestemmelse
  • Trivsel og mentale sundhed.

En screening fra Social- og Boligstyrelsen sætter fokus på netop disse fire målområder. På baggrund af et tidligere litteraturstudie fra VIVE og Social- og Boligstyrelsens efterfølgende undersøgelse af praksisområdet gennem spørgeskemaundersøgelse og interviews foreligger nu et vidensnotat med resultatet af screeningen.

Vidensnotatet skaber et overblik over eksisterende virksomme metoder og tilgange på botilbudsområdet, men ser også på tværs af disse for at identificere fællesnævnere. Endelig kastes der et blik på andre væsentlige forudsætninger som medarbejderkompetencer og lederunderstøttelse.

Screeningen har indgået i Social- og Boligstyrelsens Udviklings- og investeringsprogram, og vidensnotatet kan ses som et bidrag til at kvalificere praksisområdets arbejde med at udvælge indsatser, der indeholder virksomme og relevante kerneelementer.

Se også VIVE's litteraturstudie