Socialtilsynenes virksomhed 2022

2023

Social- og Boligstyrelsen udgiver hvert år en rapport om de fem socialtilsyns virksomhed. Rapporten indeholder fakta, nøgletal og undersøgelsesresultater ift. socialtilsynenes aktiviteter i 2022.

I februar 2022 trådte ny lovgivning om socialtilsynet i kraft. Hensigten med den nye lovgivning er blandt andet at styrke det økonomiske tilsyn og sikre større ensartethed i de fem socialtilsyns praksis på tværs af landet. Social- og Boligstyrelsen vil i denne årsrapport og de efterfølgende særligt fokusere på, om de enkelte socialtilsyns praksis er med til at opfylde lovens formål om, at de tilsynene godkender og fører driftsorienteret tilsyn på en ensartet, systematisk og faglig kompetent måde.

Social- og Boligstyrelsens Auditfunktion har udviklet et nyt koncept for løbende undersøgelse og evaluering af tilsynspraksis. Konceptet består i en fast systematik for en løbende, årlig tilbagevendende dataindsamling med henblik på at analysere og vurdere tilsynspraksis på en række centrale parametre. I denne årsrapport om socialtilsynenes virksomhed i 2022 er der anvendt data fra Auditfunktionens evalueringskoncept. Dette omfatter:

 • Data fra de fem socialtilsyn
 • Data fra Tilbudsportalen
 • Spørgeskemaundersøgelse til tilbud, plejefamilier og socialtilsyn

Derudover er datagrundlaget også socialtilsynenes årsrapporter for 2021 samt tidligere årsrapporter.

Kapitlerne i rapporten er opdelt således:

 • Kapitel 1 - Socialtilsynenes opgaveporteføljer: Beskriver socialtilsynenes opgaveporteføljer samt udvikling i perioden 2019-2022
 • Kapitel 2 – Kontrol og udvikling af kvalitet: Beskriver og vurderer socialtilsynenes praksis ifm. godkendelser og driftsorienterede tilsyn, der både er funderet i kontrol af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet og samtidigt bidrager til udvikling af kvaliteten
 • Kapitel 3 – Dialogforpligtelse: Beskriver og vurderer, med afsæt i Social- og Boligstyrelsens faglige vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse, socialtilsynenes praksis herom.
 • Kapitel 4 – Sanktioner: Omhandler udviklingen i sanktioner fra 2019 til 2022.
 • Kapitel 5 – Udvikling i kvalitetsscorer: Med afsæt i Kvalitetsmodellen beskrives udviklingen i kvalitetsscorerne på henholdsvis tilbuds- og plejefamilieområdet.
 • Kapitel 6 – Socialtilsynenes udmøntning af det økonomiske tilsyn: Beskriver og vurderer dels socialtilsynenes arbejde med at indhente og godkende budgetter samt sammenhæng mellem det økonomiske og socialfaglige tilsyn på tilbudsområdet.
 • Kapitel 7 – Socialtilsynenes viden og kompetencer: Beskriver og vurderer socialtilsynenes viden og kompetencer ift. at kunne udfordre tilbuddene på deres praksis.
 • Kapitel 8 – Klagesager og klagesagsbehandling: Præsenterer data fra Ankestyrelsen vedrørende klagesagsbehandling

Som tillæg til årsrapporten er udgivet en baggrundsrapport, som indeholder oplysninger om socialtilsynenes økonomi for 2022, sammensætning af personalet i socialtilsynene, udviklingen i magtanvendelsesindberetninger samt whistleblowerordningen.

Hent baggrundsrapport