Socialfaglige medarbejdere i skole og dagtilbud - Screening af muligheden for integration af socialfaglige medarbejdere på almenområde

VIVE2023

Udgivelsen beskriver en model for, hvordan socialfaglige medarbejdere kan indgå i dagtilbud og skole. Intentionen er at understøtte en tidlig indsats for børn og unge i begyndende mistrivsel. Modellen er baseret på vidensafdækning af området.

Rapporten beskriver en model for, hvordan man kan integrere socialfaglige medarbejdere i dagtilbud og skoler. Forventningen er, at socialfaglige medarbejdere i samarbejde med fx pædagoger og lærere kan understøtte en tidlig indsats for børn og unge i begyndende mistrivsel og dermed være med til at forebygge, at vanskelighederne udvikler sig og sætter varige spor.

Konkret kan de socialfaglige medarbejdere have samtaler med forældre og børn, guide videre i det kommunale system og henvise til forskellige tilbud. De kan også yde socialfaglig sparring til pædagoger, lærere og andet personale samt deltage i tværfaglige teams.

Modellens fire kerneelementer

De fire kerneelementer understøtter, at socialfaglige medarbejdere på almenområdet bidrager væsentligt til, at der bliver handlet rettidigt på tidlige bekymringer for børn og unges trivsel:

  • De socialfaglige medarbejderes kompetencer, herunder først og fremmest deres faglige og erfaringsmæssige ballast og deres relationelle, menneskelige og følelsesmæssige evner.
  • Forældresamarbejde forstået som et gensidigt, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og fagprofessionelle, som – med udgangspunkt i barnets/den unges bedste – tilrettelægges på forældrenes præmisser under hensyn til deres muligheder for og ønsker til, inddragelse og deltagelse.
  • Børneinddragelse, forstået som inddragelse af børn og unge på en måde, hvor de ses i deres egen ret og oplever at blive mødt som selvstændige aktører med egne rettigheder.
  • Kontinuerlige samarbejdsrelationer, hvor den socialfaglige medarbejder er en del af den fælles opgaveløsning i skolen og i dagtilbuddet, og indgår i et tæt, dialogbaseret samarbejde med øvrigt personale og ledelse. Samarbejdet er kendetegnet ved gensidigt kendskab, indbyrdes relationer, tilgængelighed og faglig accept/anerkendelse.

Tre forudsætninger, der understøtter modellen

Foruden de fire kerneelementer består modellen af tre organisatoriske forudsætninger, der er vigtige for implementeringen og dermed for, at kerneelementerne fungerer bedst muligt:

  • Det er nødvendigt, at de fagprofessionelles samarbejde – uanset organisering – har sit afsæt i en styrende ramme, som går ud over den enkelte afdeling og matrikel og fungerer på fælles kommunalt niveau.
  • Det er nødvendigt med et fælles, afstemt børnesyn, da det har stor betydning for den måde, hvorpå man arbejder med børn.
  • Det kan skabe øget tillid til forældre og mere ligeværdighed mellem faggrupper, når de socialfaglige medarbejdere arbejder uden myndighed til at træffe beslutninger for familien.

Rapporten bygger på en vidensafdækning af, hvordan socialfaglige medarbejdere integreret i almenområdet kan styrke muligheden for en sammenhængende tidlig indsats til børn og unge.

Videnafdækningen er gennemført på baggrund af en litteratursøgning og en praksisafdækning med interviews og virtuelle casebesøg. Vidensafdækningen er udarbejdet af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, for Social- og Boligstyrelsen

Modellen er ikke afprøvet i praksis, men kan give inspiration til kommunale ledere og medarbejdere, som arbejder med tidlig indsats på almenområdet.

Hent publikationen her 

Vil du vide mere?

Der er udgivet to artikler, som beskriver rapportens budskaber og et konkret eksempel på brugen af social faglige kompetencer i dagtilbud og skole.

Læs artiklerne her