Sammen på sporet - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge - Slutevaluering og bilagsrapport

Rambøll2023

Udgivelsen indeholder resultaterne fra udviklingen og modningen af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Evalueringen har fokus på implementering, resultater og omkostninger forbundet med modellen.

Satspuljeprojektet Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge (Senere døbt Sammen på sporet) er et screenings- og modningsprojekt, som blev gennemført i perioden 2019-2022. Formålet med initiativet er at kvalificere og modne et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge. Ni kommuner deltog i projektet og var med til at modne modelbeskrivelsen.
Slutevalueringen har til formål at tilvejebringe vidensgrundlaget for en vurdering af, hvorvidt det er relevant at udbrede indsatsmodellen i større skala, herunder at kvalificere modelbeskrivelsen. Slutevalueringen er baseret på metoder og datakilder af både kvalitativ og kvantitativ karakter.

Rapporten dokumenterer, at indsatsen viser lovende resultater for målgruppen såvel som organisationen:

  • To ud af tre unges trivsel er øget efter 1-5 rådgivningssamtaler.
  • Hos seks ud af 10 unge i individuelle samtaleforløb ses en positiv udvikling i forhold til livsmestring, angst og depression ved forløbets afslutning. Det samme gælder for den gruppe af unge, som har deltaget i gruppeforløb.
  • Indsatsen har potentiale til at styrke de unges tilknytning til skole/uddannelse og familie.
  • Over halvdelen af de unge oplever, at de har fået det bedre som følge af deres forløb, mens hovedparten af forældrene oplever at kunne forstå og hjælpe deres barn bedre efter rådgivningssamtaler eller forældrenetværk. Arbejdet med indsatsmodellen har ført til tre former for organisatorisk udbytte i kommunerne:
    • Udvidelse og forbedring af tilbudsviften;
    • Opbygning af kompetencer på ungeområdet;
    • Og samarbejde og brobygning til andre kommunale tilbud.

Slutevalueringen og bilagsrapporten henvender sig til alle, som ønsker viden om forebyggelse af psykisk sårbarhed blandt unge, men har en særlig relevans for de kommunale ledelses- og udførerniveauer, som beskæftiger sig med unge.

Evalueringsrapporten er opdelt i otte kapitler:
Kapitel 1 omhandler rapportens hovedkonklusioner
Kapitel 2 består af en indledning, evalueringsrapportens formål og tilgang samt en læsevejledning
Kapitel 3 beskriver analysedesignet og de anvendte metoder og datakilder
Kapitel 4 giver en karakteristik af de unge, som har deltaget i tilbuddet faktorer for implementering af modellen. Kapitlet identificerer endvidere en række organisatoriske forudsætninger, der har betydning for i hvilken grad modellen kan omsættes i praksis
Kapitel 6 formidler målbare samt oplevede resultater for de unge og forældre samt tilbuddets resultater på organisatorisk niveau
Kapitel 7 belyser viden om indsatsmodellens etablerings- og driftsomkostninger
Kapitel 8 omhandler vurdering af indsatsmodellen samt anbefalinger til justeringer

Hent slutevalueringen

Til slutrapporten hører en bilagsrapport med gennemgang af evalueringens metode, datagrundlag, metoder og måleredskaber.

Bilagsrapporten er opdelt i ti kapitler:
Kapitel 1 indeholder en overordnet metodebeskrivelse, herunder beskrivelse af datagrundlag samt metoder og måleredskaber
Kapitel 2 præsenterer analysestrategien samt de anvendte metoder i regressionsanalyserne
Kapitel 3 omhandler svarprocenter
Kapitel 4 indeholder frafaldsanalyser for hhv. udbyttemålinger og progressionsmålinger
Kapitel 5 danner overblik over de kvalitative datakilder
Kapitel 6 præsenterer supplerende figurer til karakteristik af målgruppen
Kapitel 7 formidler supplerende analyser ift. trivsel m.m.
Kapitel 8 præsenterer supplerende figurer ift. resultater for de unges udvikling i livsmestring, tegn på angst og depression
Kapitel 9 indeholder data for regressionsanalyser, inkl. subgruppeanalyser
Kapitel 10 præsenterer ”Guide til afdækning”

Hent bilagsrapporten

Hvis du vil vide mere

Rambøll har udarbejdet en pixiudgave med udvalgte resultater fra slutevalueringen. 

Hent pixiudgaven her