Modelbeskrivelse: Styrket helhedsorienteret tilgang overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse

2023

Udgivelsen er en model for en tværprofessionel indsats for udsatte unge, der står uden job og uddannelse. I modellen indgår fem kerneelementer, et værdigrundlag og en række organisatoriske forudsætninger. Centralt for modellen er blandt andet et klart afsæt i den unges egne ønsker og et tydeligt ledelsesophæng.

Publikationen indeholder en beskrivelse af en samarbejds- og indsatsmodel, der er udviklet i forbindelse med projektet ”Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse” [2020-2023]. Fire kommuner er med til at udvikle modellen, som evalueres af Implement Consulting Group. Denne publikation er udarbejdet midtvejs i projektperioden, og afspejler kommunernes nuværende erfaringer. Modellen evalueres og tilpasses i forbindelse med afslutning af projektet ultimo 2023.

Det kræver en samlet tilgang i den enkelte kommune, der først og fremmest fordrer ledelsesmæssig opbakning til det tværgående samarbejde, så medarbejdere på tværs af fagområder, organiseringer og lovgivninger har et fælles fokus på at sikre den rette indsats til den enkelte unge.

Samarbejds- og indsatsmodellen understøtter et sådant systematisk tværprofessionelt samarbejde.

Modellen bygger på fem kerneelementer samt et værdigrundlag og to organisatoriske forudsætninger, der er grundlaget for arbejdet med kerneelementerne. Elementerne i modellen er dynamiske og påvirker gensidigt hinanden.

De fem kerneelementer er:

  • Identificér og visitér unge, der kan have gavn af indsatsen.
  • Tilpas indsatsen til den enkelte unge.
  • Etablér tydelige rammer for organisering og tværgående arbejdsgange.
  • Involvér de unge i kvalificeringen af støtten til unge.
  • Skab en datainformeret praksis.

Modellens værdigrundlag og organisatoriske forudsætninger indebærer bl.a., at der skabes et rum for systematisk refleksion, hvor man kan erfaringsudveksle mellem fagpersoner, ledelse og chefniveau. Det er ligeledes afgørende med en ledelsesmæssig opbakning til det tværgående samarbejde.

Centralt er også det dialogbaserede samarbejde med den unge, som indebærer, at indsatsen tager klart afsæt i den unges egne ønsker og mål for indsatsen.

Indsatsmodellen er baseret på de foreløbige erfaringer med projektet, herunder en midtvejsevaluering.

Hent indsatsbeskrivelsen her

Hent midtvejsevalueringen her

Læs mere om projektet her