Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for voksne. 2022-perspektiver

Social- og Boligstyrelsen2023

Rapporten afdækker kommunernes perspektiver på udfordringer inden for en række fokusområder på det specialiserede socialområde. Resultaterne er sammenholdt med resultaterne fra 2020, hvilket gør det muligt at se tendenser på tværs af årene.

I rapporten afdækkes kommunernes perspektiver på centrale udfordringer i arbejdet med voksne (herunder unge 18 +), der er socialt udsatte eller har et handicap. Undersøgelsen blev gennemført i sommeren 2022.

Blandt de 17 udvalgte målgrupper oplever flest kommuner udfordringer i arbejdet med voksne med flere komplekse problemstillinger, der skal håndteres samtidigt samt voksne med selvskade og/eller spiseforstyrrelse.

På tværs af målgrupperne angiver kommunerne, at de særligt oplever udfordringer med at sætte ind med forebyggende og mindre indgribende tiltag, med vækst i antallet af individer i målgrupperne samt med at sikre relevant og effektivt samarbejde med andre relevante sektorer om indsatser og tilbud til målgrupperne.

Resultaterne fra undersøgelsen peger på, at kommunerne generelt oplever udfordringer med indsamling og anvendelse af data samt systematisk opfølgning. Fx er der udfordringer med at anvende data som grundlag for styring efter strategiske målsætninger og til at følge og udvikle kvaliteten i socialfaglige indsatser og metoder.

Der ses også udfordringer med at anvende data om borgere til udvikling af den socialfaglige praksis og med at indsamle data om borgerens udvikling og trivsel på en systematisk måde.

Generelt er der i høj grad tale om det samme udfordringsbillede i 2022 som i 2020.

Rapporten er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt relevante kommunale chefer, ledere og medarbejdere på det specialiserede voksenområde. Deltagelsesprocenten blandt kommunerne er 86 pct.

Hent udgivelsen

Hent bilagsrapport til kommuneundersøgelsen 2022

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen har udgivet en tilsvarende rapport på børn- og ungeområdet

Læs mere