Kommunale udfordringer på det specialiserede socialområde for børn og unge. 2022-perspektiver

Social- og Boligstyrelsen2023

Rapporten belyser kommunernes oplevede udfordringer inden for en række fokusområder på socialområdet. Resultaterne er sammenholdt med resultaterne fra 2020, hvilket gør det muligt at se tendenser på tværs af årene.

I rapporten belyses de udfordringer, kommunerne oplever i arbejdet med børn og unge, der har et handicap eller er socialt udsatte.  Undersøgelsen blev gennemført i sommeren 2022.

Undersøgelsen viser, at kommunerne blandt de 17 udvalgte målgrupper særligt har udfordringer, når det drejer sig om autismespektrumforstyrrelser, psykisk mistrivsel og selvskadende adfærd, herunder spiseforstyrrelser. Særligt på de to sidste områder er der sket en vækst i andelen af kommuner, der oplever udfordringer.

Derudover oplever en meget stor andel af kommunerne væsentlige udfordringer i arbejdet med børn og unge med bekymrende skolefravær.

På tværs af målgrupperne i undersøgelsen oplever kommunerne udfordringer med at sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats. Mange oplever også, at der sker en vækst i antallet af borgere, der har behov for hjælp. Samarbejdet med andre sektorer opleves ligeledes som udfordrende, særligt i relation til børne- og ungdomspsykiatrien. Disse tre områder var også fremtrædende i 2020.

Nogle af de mere specifikke udfordringer relaterer sig til brug af data, der kan anvendes til at udvikle både den socialfaglige praksis og konkrete indsatser og metoder.

Rapporten er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt relevante kommunale chefer, ledere og medarbejdere på det specialiserede børne- og ungeområde. Deltagelsesprocenten blandt kommunerne er 88 pct.

 Hent publikationen her

Hent bilagsrapporten til kommuneundersøgelsen 2022

 

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen har udgivet en tilsvarende rapport på voksenområdet

Læs mere og hent rapporten