Høretab og pragmatiske færdigheder hos førskolebørn (4-6 år)

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2023
Billede af forsiden på inspirationskataloget

Kataloget giver inspiration til, hvordan børn med høretab kan støttes i udvikling af deres pragmatiske færdigheder i et pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud. Kataloget henvender sig til logopæder i den pædagogisk psykologiske rådgivning, som arbejder med førskolebørn med høretab.

Det at forstå og bruge sprog i sociale interaktioner er en del af børns udvikling. Sprogudvikling handler ikke kun om ordforråd og grammatik, men også om at kunne mestre de såkaldte pragmatiske færdigheder, vi bruger, når vi kommunikerer vellykket med hinanden. Det kan for eksempel være at tage højde for hinandens viden og hensigter i den specifikke kontekst for samtalen og skiftes til tale.

De pragmatiske færdigheder er vigtige, fordi de er afgørende for børns socioemotionelle udvikling og for, at børnene kan etablere succesfulde interaktioner og relationer med andre.

Selvom der er sket meget inden for behandling af høretab og hørerehabilitering gennem de seneste år, så kan nogle børn med høretab fortsat være i risiko for at udvikle de pragmatiske færdigheder senere end andre børn og dermed have et særligt behov for støtte.

Kataloget indeholder information og vejledning til logopæder i kommunernes pædagogisk- psykologiske rådgivning (PPR), som via dagtilbuddene arbejder med målgruppen. Dagtilbuddene spiller nemlig en stor rolle i børns liv og dannelsesproces, og 96 procent af alle 4-6-årige børn er tilknyttet en eller anden form for dagtilbud. Det er derfor væsentligt at understøtte det bidrag, som dagtilbuddene kan yde til udviklingen af disse børns pragmatiske færdigheder.

Kataloget vejleder i, hvordan pragmatisk forsinkelse kan komme til udtryk hos børn med høretab med afsæt i en forskningsbaseret model ved navn The CONVERSATION Model. For hvert af de 12 pragmatiske aspekter i modellen giver kataloget forslag til udviklingsstøttende tiltag, man som voksen kan benytte i forbindelse med hverdagsaktiviteter for at støtte barnet i dets pragmatiske udvikling.

Forslagene kan benyttes til at klæde forældre og det pædagogiske personale i dagtilbud på i brugen af disse tiltag, så børnene hjælpes til at opnå erfaring med at kommunikere i forskellige kontekster og med forskellige samtalepartner.

Kataloget bygger på en opsamling af forskning i perioden 2012-2022 om pragmatiske færdigheder hos førskolebørn med høretab, herunder faglitteratur samt bidrag fra VISOs leverandører med mange års erfaring på høreområdet.

De konkrete eksempler i udgivelsen er desuden blevet diskuteret og kvalificeret på en workshop med logopæder fra PPR i 14 kommuner.