Forældreinddragelse i myndighedssagsbehandling

VIVE2023

Udgivelsen præsenterer viden om forældres inddragelse i myndighedssagsbehand-ling – set ud fra forældrenes eget perspektiv. Vidensindsamlingen er målrettet fag-professionelle på børne- og ungeområdet, som arbejder med sagsbehandling.

Denne undersøgelse er baseret på en systematisk indsamling af viden om forældres oplevelse af myndighedssagsbehandling, når deres barn har en børnesag. Inddragelse af forældre har betydning for både kvaliteten af sagsbehandlingen samt udbyttet af den eller de sociale indsatser, som skal hjælpe barnet, den unge eller familien i trivsel.

Vidensindsamlingen er baseret på 38 nationale, nordiske og internationale studier fra perioden 2012 til 2022.

Udgivelsen indledes med en præsentation af hovedresultaterne og et kapitel om inddragelse som begreb. Herefter udfoldes resultaterne i kapitel 2-4 efterfulgt af en konklusion og et metodeafsnit.

Som hovedresultater fremhæves:

Rammen for det sociale myndighedsarbejde

Her pointeres blandt andet manglende ressourcer, et stort antal sager og sagsbehandlerskift som faktorer, der kan påvirke forældreinddragelse negativt. Det påpeges også, at forældrenes følelsesmæssige oplevelse af at skulle samarbejde med en myndighed, herunder angst og frygt, også påvirker oplevelsen af inddragelse.

Sagsbehandling og socialrådgiverens væremåde og relation til forældrene

Følgende elementer i forbindelse med sagsbehandlingen vurderes at påvirke forældreinddragelsen positivt eller negativt:
Den asymmetriske magt mellem sagsbehandleren og forældrene, gennemsigtighed i sagsbehandlingen, fremdrift eller fastlåsning i børnesagen samt rutinemæssig kontakt mellem sagsbehandler og forældre.

I forhold til socialrådgiverens væremåde og relation til forældrene fremhæves betydningen af, om sagsbehandleren er og opleves at have en empatisk og medfølende tilgang til forældrene, og om forældrene oplever at blive anerkendt og at blive taget alvorligt. Desuden nævnes relationen mellem socialrådgivere og forældrene generelt, samt hvorvidt sagsbehandleren har en mere styrkebaseret tilgang til forældrene.

Fædre som særlig målgruppe

I vidensindsamlingen fremhæves fædre som en målgruppe, der kræver en særlig opmærksomhed i sagsbehandling, hvor de ofte enten ses som en risiko eller en ressource i barnets liv. Når fædrene er inddraget i sagsbehandlingen – og i barnets liv – så ses de oftere som en ressource.

Vidensindsamlingen er udarbejdet i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, som er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Chefanalytiker fra VIVE, Anne Marie Villumsen, fortæller om nogle af de vigtigste fund fra vidensindsamlingen.