Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Socialstyrelsen2022

Forløbsbeskrivelsens anbefalinger tager udgangspunkt i at understøtte et helhedsorienteret, sammenhængende og udviklingsstøttende forløb for den gravide og hendes kommende barn.

Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug er en sammensat målgruppe med et komplekst støtte- og
indsatsbehov. Målgruppens livssituation nødvendiggør en specialiseret indsats, der kan imødegå flere problematikker samtidigt. De relevante indsatser går på tværs af social- og sundhedsområdet og bør tilrettelægges og tilpasses individuelt, for og med den enkelte gravide.

Forløbsbeskrivelsen anbefaler med baggrund her i, at de centrale aktører i indsatsen samarbejder og koordinerer indsatserne til målgruppen. De centrale aktører er den kommunale familieafdeling og rusmiddelbehandling, samt den specialiserede svangreomsorg i de regionale familieambulatorier.

Opsporing af målgruppen er vigtig for både at kunne forebygge og minimere risikoen for skader på det kommende barn og tilbyde den gravide hjælp og støtte til egen recovery- og rehabiliteringsproces. Nogle gravide vil have behov for en forstærket ambulant indsats, mens andre vil have behov for døgnanbringelse for at få den optimale støtte og hjælp.

Socialstyrelsen anbefaler, at indsatsen er målrettet den enkelte gravides situation og behov – at indsatsen er flerstrenget og helhedsorienteret og inddrager partner og/eller netværk. Endvidere anbefaler Socialstyrelsen at der tilbydes støtte og hjælp til den gravide og familien efter fødslen, også hvis det ender med en anbringelse af barnet.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på aktuelt bedste viden om målgruppen og formidler viden og anbefalinger om:

  • Målgruppens udfordringer
  • Faglige indsatser og metoder, der imødekommer målgruppens komplekse livssituation og inddrager et forebyggende børne- og familieperspektiv
  • Koordinering og samarbejde der sikrer at målgruppen får den sammenhængende tværfaglig og tværsektorielle indsats, de har behov for.

Udarbejdet i samarbejde med andre aktører Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af specialiserede indsatser til udsatte gravide med rusmiddelforbrug. Udgivelsen kan også have interesse for fagpersoner, der arbejder med målgruppen, ligesom de kan være relevante for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i regi af Socialstyrelsens varetagelse af den nationale koordinationsstruktur, i samarbejde med en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante bruger- og interesseorganisationer samt udvalgte kommuner og leverandører.

Udover selve forløbsbeskrivelsen er der lavet en selvstændig, lille udgivelse af anbefalingerne, der ligger som bilag.


 
Hent publikationen

 

Hent anbefalingerne til forløbsbeskrivelsen: Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug her