Tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos små børn

Socialstyrelsen2022

Inspirationsmateriale beskriver en overordnet tilgang til tidlig opsporing af mistrivsel hos 0-6-årige børn samt seks kommuners konkrete erfaringer med at styrke dette arbejde.

Mistrivsel i den tidlige barndom kan have store udviklingsmæssige konsekvenser for barnet. Det kan derfor være afgørende, at fagpersoner, der har med de små børn at gøre i hverdagen, opfanger tegn og reaktioner på mistrivsel, tager bekymringer alvorligt og handler herpå.

Inspirationsmaterialet beskriver indledningsvis et fagligt koncept, som ud fra seks kernekomponenter og tre grundværdier udgør en overordnet tilgang til arbejdet med opspo­ring på tværs af dagtilbud, sundhedspleje, PPR og myndighedsområdet.

Desuden indeholder materialet et afsnit om underretninger, som kan være en vigtig nøgle til at sikre, at et barn, som har behov for særlig støtte, får den fornødne hjælp. Afsnittet præsenterer tendenser i underretninger om de små børn baseret på nationale data.

Herefter beskriver inspirationsmaterialet seks cases, hvor kommuner på forskellig vis har arbejdet med at kvalificere den tidlige opsporing af mistrivsel hos børn sundhedspleje og dagtilbud. De seks kommuner er Aalborg, Hvidovre, Roskilde, Hedensted, Køge og Næstved.

Casene beskriver bl.a. kommunernes erfaringer med at implementere fælles systematik og redskaber til vurdering af børns trivsel, styrke samarbejdet med forældrene, øge sammenhæng i barnets overgange samt etablere fælles procedurer og handleveje i det tværgående samarbejde.

Formålet med udgivelsen er at formidle erfaringer fra den kommunale praksis om tidlig opsporing af mistrivsel på småbørnsområdet og herigennem bidrage til inspiration til kommuner, der ønsker at styrke dette arbejde.

Materialet henvender sig til faglige ledere og medarbejdere i sundhedspleje og dagtilbud, men kan også være relevant for PPR og myndighedsområdet og andre nøglepersoner, som spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe fælles retning og fælles faglig referenceramme for arbejdet med tidlig opsporing på småbørnsområdet.


 
Hent publikationen