Sammen om familien – ny modelbeskrivelse

Socialstyrelsen2022

Publikationen beskriver modellen, ”Sammen om familien”, der er én af to modeller, som kommuner kan arbejde med for at skabe mere sammenhæng, øget kvalitet og koordination i indsatser til børn og unge med handicap og deres familier.

”Sammen om familien” er revideret efter seks kommuners erfaringer med modellen. I denne publikation kan du læse den nye modelbeskrivelse.

I ”Sammen om familien” arbejder myndighedsområdet i kommunerne med inddragelse, tværfagligt samarbejde og koordinering samt systematisk opfølgning og tæt kontakt i indsatserne til børn og unge med handicap og deres familier.

Erfaringerne fra de seks kommuner viser, at kapacitetsopbygning og tilpasset kompetenceudvikling er en forudsætning for at understøtte systematik i sagsbehandlingen, samarbejde med familier og det tværfaglige samarbejde. Desuden er det afgørende, at ledelsen bakker op, prioriterer implementeringen af modellen og den tværfaglige indsats samt involverer medarbejderne og sætter en fælles faglig retning.

De fire centrale kerneelementer i ”Sammen om familien” er:

  1. Inddragelse af familien – så familien oplever sig set og hørt i sine behov samt oplever en højere grad af sammenhæng og koordinering i kontakten med kommunen.
  2. Styrket tværgående samarbejde – med fx dagtilbud, skole, PPR, fysio- og ergoterapi samt botilbud er et centralt kerneelement, så indsatserne prioriteres og koordineres.
  3. Et fælles målbillede – det er centralt at arbejde med et fælles målbillede, hvilket indebærer, at familien og fagpersonerne har en fælles forståelse af, hvad der er målet for indsatsen, og hvordan de involverede fagpersoner understøtter familien i at spille en aktiv rolle i varetagelsen af barnets behov.
  4. Systematisk opfølgning og tæt kontakt – der arbejdes med en løbende tilpasning af indsatsen til familiens aktuelle behov for støtte, så indsatsen opleves meningsfuld for familien.

 
Hent publikationen