Rådgivningsforløb om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) – Erfaringsopsamling

Rambøll Management Consulting2022

Erfaringer fra rådgivningsforløb i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) viser, at modellen skaber en fælles forståelse af og et fælles sprog for arbejdet med sociale investeringer på tværs af fagligheder og organisation. SØM understøtter derved sociale investeringer i kommunerne.

I perioden 2019-2021 har Rambøll på vegne af Socialstyrelsen faciliteret skræddersyede rådgivningsforløb i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Rådgivningsforløbene har haft til formål at opbygge kompetencerne i de deltagende kommuner til at arbejde med SØM som beregningsværktøj og beslutningsstøtte i forbindelse med sociale investeringer. Herudover skulle rådgivningsforløbene understøtte kommunerne i at få bragt deres egne data og empiri i anvendelse i deres beregninger samt øge kommunernes bevidsthed om, at det tværfaglige samarbejde er en afgørende forudsætning for at udarbejde solide SØM-beregninger.

Syv kommuner har modtaget rådgivningsforløb i SØM. Rådgivningsforløbene har været bygget op af en fast fasemodel og tre tematiske spor med fokus på hhv. Data og beregning, Styring og prioritering samt Ledelse, kultur og samarbejde, men med mulighed for at kunne tilrettelægge og prioritere det konkrete indhold ift. den enkelte kommunes afsæt, ambitioner og behov.

Erfaringsopsamlingen viser, at indledende afklaring af afsæt, ambition og behov og den afledte kommunespecifikke tilrettelæggelse har været afgørende for at sikre et rådgivningsforløb, der understøtter kapacitetsopbygning og forankring i den enkelte kommune.

Den skræddersyede tilrettelæggelse af forløbene har desuden givet mulighed for at prioritere ressourcer og tid på de drøftelser, der er nødvendige for at forstå tankegangen og modellen samt løbende at justere forløbet ift. den enkelte kommunes behov. Arbejdet med en konkret caseberegning udvalgt i den enkelte kommune har derudover givet mulighed for konkret erfaring med de forskellige udfordringer, der opstår i mødet mellem model og virkelighed.

I forhold til selve rådgivningsforløbenes indhold viser erfaringsopsamlingen, at det særligt har været vigtigt at arbejde med indholdselementerne omkring situationsanalyse, caseudvælgelse og beregningstekniske øvelser. Desuden har kommunerne særligt haft behov for rådgivning omkring at håndtere målgrupper, der ikke direkte indgår i SØMs vidensdatabase, hvordan man håndterer begrænset adgang til viden og data om den valgte målgruppe og indsats, samt hvordan man fastsætter input til SØM-beregningerne og håndterer usikkerhederne forbundet hermed.

Erfaringsopsamlingen peger desuden på, at det kan være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes oplæg til ledelsen om, hvordan arbejde med sociale investeringer og SØM kan integreres i organisationen, samt at der udarbejdes rammer og krav for, hvornår og hvordan SØM skal anvendes som beregningsredskab og beslutningsstøtte.

94 pct. af deltagerne angiver, at de i høj eller meget høj grad har været tilfredse med rådgivningsforløbene som helhed. Deltagerne angiver desuden, at rådgivningsforløbene har bidraget med en fælles forståelse af og et fælles sprog for arbejdet med sociale investeringer på tværs af fagligheder, og at rådgivningsforløbene har skabt en forståelse af, hvordan kommuner kan organisere arbejdet med sociale investeringer på tværs af både fagligheder og organisation.


 
Hent publikationen

 

I tillæg til erfaringsopsamlingen er der udarbejdet en række anvendelsesorienterede guides til kommunale ledere og medarbejdere med gode refleksionsspørgsmål til, hvordan man kan implementere SØM i ens organisation, og hvordan man kan arbejde med konkrete SØM-beregninger.

Minifolder - Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) og gevinster ved at anvende den

Guide - Kom godt i gang med social investeringstænkning – Inspiration til kommunale ledere til at anvende Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
Guide - Styrk det vidensbaserede arbejde med Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) – Inspiration til kommunale medarbejdere med fokus på sociale indsatser