Sammen om familien - modelbeskrivelse og erfaringer fra seks kommuners arbejde

Socialstyrelsen2022

”Sammen om familien” er én af to modeller, som i alt 12 kommuner har arbejdet med for at skabe mere sammenhæng, øget kvalitet og koordination i indsatser til børn og unge med handicap og deres familier.

Modellen ”Sammen om familien”, og seks kommuners erfaringer med at arbejde med den i perioden 2019-21, bliver beskrevet i denne publikation. 

Med udgangspunkt i ”Sammen om familien” har Albertslund, Hillerød, Hvidovre, Jammerbugt, Kalundborg og Randers arbejdet med inddragelse, koordination og tæt opfølgning i indsatserne til børn og unge med handicap og deres familier. Der har været fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde.

I modellen bliver kapacitetsopbygning og tilpasset kompetenceudvikling beskrevet som vigtige elementer for at understøtte systematik, samarbejde med familier og det tværfaglige samarbejde.

De fire centrale kerneelementer i ”Sammen om familien” er:

  1. Inddragelse af familien – så familien oplever sig set og hørt i sine behov samt oplever en højere grad af sammenhæng og koordinering i kontakten med kommunen.
  2. Styrket tværgående samarbejde – med fx dagtilbud, skole, PPR, fysio- og ergoterapi samt botilbud er et centralt kerneelement, så indsatserne prioriteres og koordineres.
  3. Fælles målbillede. Det har været centralt at arbejde med et fælles målbillede, hvilket indebærer, at familien og fagpersonerne har en fælles forståelse af, hvad der er målet for indsatsen, og hvordan de involverede fagpersoner kan understøtte familien i at spille en aktiv rolle i varetagelsen af barnets behov.
  4. Systematisk og hyppig opfølgning – der arbejdes med en løbende tilpasning af indsatsen til barnets aktuelle behov for støtte, så indsatsen opleves meningsfuld for familien

 
Hent publikationen

 

Se også beskrivelsen af modellen "Én familie - én indgang"