Evaluering af MultifunC

Socialstyrelsen2022

Programmet MultifunC er målrettet unge med stærkt negativ adfærd, herunder kriminalitet. Evalueringen tyder på, at de unge umiddelbart har god gavn af den intensive indsats, og det er vigtigt at sætte fokus på den gode overgang. De længerevarende effekter er umiddelbart på niveau med andre indsatser.

Udgivelsen er en evaluering af behandlingsindsatsen MultifunC.

MultifunC er en intensiv indsats til unge i alderen 12-17 år med stærkt negativ adfærd, herunder kriminalitet og aggressiv adfærd. Behandlingsprogrammet, der er sammensat af en række evidensbaserede elementer, er udviklet i Norge og afprøvet i både Norge og Sverige med gode resultater.

I 2011 og 2012 blev der etableret to MultifunC-institutioner i hhv. København og Aarhus. Institutionen i hovedstaden er dog senere lukket, og evalueringen gælder derfor alene den gennemførelse af programmet, som finder sted på den delvist lukkede institution i Aarhus, MultifunC Midtjylland. 

Det fremgår, at de unge oplever en række umiddelbare positive effekter af behandlingen på MultifunC Midtjylland undervejs i forløbet i forhold til trivsel, handlemuligheder og problemadfærd. Også risikoen for tilbagefald til kriminalitet, målt ud fra risikovurderingsværktøjet YLS/CMI, reduceres.

Evalueringen rummer også en registeranalyse, hvor der ses på de længerevarende effekter af MultifunC.

Generelt kan der med de foreliggende data ikke identificeres en hverken bedre eller dårligere effekt af at have modtaget MultifunC-behandling sammenlignet med andre indsatser.

Blandt unge, der tidligere har gennemført programmet, ses, at efter 12 måneder har ca. 66 pct. modtaget minimum én sigtelse, mens 25 pct. har modtaget mindst én dom. Det er på niveau med de unge, der er sammenlignet med, som har modtaget en alternativ indsats.

Også når det gælder uddannelse og beskæftigelse er tallene for unge, der har modtaget en MultifunC-behandling og sammenligningsgruppen på samme niveau.

Evalueringen rummer også en kvalitativ analyse. Her påpeges forskellige forhold, der vurderes at være væsentlige for succesfulde anbringelsesforløb, blandt andet betydningen af gode overgange, et godt samarbejde med biologisk familie og den unges relationer til voksne på MultifunC Midtjylland. Også vigtigheden af den unges egen motivation og kognitive funktion pointeres.

Resultaterne af behandlingsforløbet peger desuden på, at det kan være hensigtsmæssigt, at unge i høj risiko for kriminalitet hjælpes af en indsats, der bygger på intensiv og tværfaglig evidensbaseret behandling, og at positive ændringer er mulig i et relativt kortvarigt forløb. Omvendt vurderes det i evalueringen, at bl.a. udfordringerne med at skabe gode overgange kan gøre det vanskeligt for unge at bryde med kriminaliteten. Et andet opmærksomhedspunkt er mere hjælp til den unge til at opbygge prosociale relationer.

Et gennemsnitligt forløb på MultifunC Midtjylland koster ca. 2,3 mio. kr. Hvorvidt det er omkostningseffektivt sammenlignet med et alternativt behandlingstilbud, er vanskeligt at vurdere, da det vil afhænge af varigheden og effekten på det alternative behandlingsforløb.

Hent publikationen

Bilagsrapport til evalueringen af MultifunC (pdf)