Evaluering af målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse

COWI2022

Evalueringen indeholder resultaterne af adspurgte brugeres oplevelser af anvendeligheden af den digitale vidensplatform ”Handicap og beskæftigelse”.

Vidensplatformen om handicap og beskæftigelse, der i august 2021 blev lanceret på Socialstyrelsens hjemmeside, er baseret på et udviklingsarbejde gennem et år i 2020-21 hos Implement, VIVE og Socialstyrelsen, og har omfattet kortlægninger, interviews, workshops om best practises mv.

Repræsentanter fra handicaporganisationer, virksomheder, kommuner og tilbud har bidraget til udviklingsarbejdet. Socialstyrelsen har udarbejdet beregningerne i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM af det økonomiske potentiale for kommunerne i at investere i virksomme indsatser, der er målrettet at fremme beskæftigelse for personer med bestemte funktionelle vanskeligheder.

Virksomheder og handicaporganisationer har efterspurgt en nem adgang til viden om handicap og beskæftigelse. Derfor skal platformen skal være én let og overskuelig adgang til viden om fx funktionelle vanskeligheder og konkrete værktøjer, redskaber og indsatser, der kan understøtte, at personer med forskellige handicap kommer i beskæftigelse.  

Evalueringen omhandler således, om platformen opfylder et vidensbehov og formål hos borgere, virksomheder og kommuner i forhold til at fremme beskæftigelsen for mennesker med handicap.

Det konkluderes her, at platformen opleves som brugbar og relevant af adspurgte fra alle de tre målgrupper (borgere, virksomheder og kommunale aktører), og det pointeres, at specielt specificeringen på funktionelle udfordringer og behov i et beskæftigelsesperspektiv udfylder et videnshul for sagsbehandlere, handicapnøglepersoner og virksomheder.

På evalueringstidspunktet benyttes vidensplatformen primært af kommunale aktører. Virksomhedernes kendskab er lavest.

På baggrund af dataindsamlingen kommer evaluator med en række anbefalinger til den fortsatte drift og udvikling af platformen.  

COWI har gennemført evalueringen for Socialstyrelsen.  

Datagrundlaget er fremskaffet i 4. kvartal 2021. I indledende fokusgruppe- og enkeltinterviews har der deltaget i otte repræsentanter handicaporganisationer og fire repræsentanter kommuner.

En survey er blevet besvaret af 64 kommunalt ansatte (55 fra beskæftigelsesområdet og 9 fra socialområdet), 21 borgere med handicap, 14 arbejdsgivere, otte fra handicap- eller patientorganisationer og en pårørende til en borger med handicap. Fem respondenter tilhørte gruppen ”andre”. I forlængelse af surveyen har evaluatoren gennemført 15 dybdegående enkeltinterviews med survey-respondenter. 10 interviewede var kommunalt ansatte på beskæftigelsesområdet, fire var borgere med handicap og en var arbejdsgiver.